fbpx

2021 rok z zyskiem i inwestycjami w Grupie FAMUR

W 2021 r. Grupa FAMUR osiągnęła przychód na poziomie 1,050 mln zł natomiast wynik EBITDA wyniósł 314 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 209 mln zł, mimo wzrostu zaangażowania FAMURU w zakup komponentów niezbędnych do budowy farm fotowoltaicznych. Na koniec grudnia 2021 roku Grupa FAMUR wykazała 423 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem finansowym brutto. Udział przychodów z rynku krajowego wyniósł 66 proc., z kolei 34 proc. pochodziło z działalności eksportowej. 

W maju 2021 roku spółka ogłosiła decyzję o zmianie kierunków strategicznych i wejściu w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Zielona transformacja Grupy FAMUR zakłada, że spółka będzie dążyć do osiągnięcia do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

W drugiej połowie 2021 roku FAMUR dokonał emisji Zielonych Obligacji o wartości 400 mln zł, dzięki czemu zapewnił fundusze na realizację strategii zielonej transformacji. 

– Rok 2021 to punkt zwrotny w rozwoju Grupy FAMUR otwierający nowe ścieżki rozwoju w kierunku zielonych technologii. Zbudowane przez Grupę FAMUR kompetencje w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, unikalna baza zasobów oraz silna pozycja finansowa pozwolą na dopasowanie profilu działalności Grupy do zmian otoczenia gospodarczego, przekształcającego się zgodnie z Polityką Nowego Zielonego Ładu. W oparciu o przedstawioną w maju ub.r. aktualizację kierunków strategicznych zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję Grupy FAMUR w sektorze OZE oraz innych perspektywicznych branżach wspierających „zieloną transformację” – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR S.A.


Budowa segmentu PV w Grupie FAMUR

Pierwszym krokiem zmierzającym w kierunku przekształcenia Grupy FAMUR w holding inwestujący w zieloną transformacje było rozpoczęcie działalności w sektorze fotowoltaicznym (PV). Na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR powstał podmiot inwestujący m.in. w obszar odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji lidera kompleksowo realizującego projekty fotowoltaicznych farm wielkoskalowych (elektrownie solarne) oraz instalacji fotowoltaicznych średniej wielkości (dla klientów biznesowych i przedsiębiorstw). W drugiej połowie 2021 roku FAMUR dokonał emisji Zielonych Obligacji o wartości 400 mln zł, które zapewniły fundusze na realizację strategii zielonej transformacji.

– W 2021 roku skupiliśmy się na organizacji struktury segmentu, integracji spółek Grupy PST oraz utworzeniu funduszu inwestycyjnego zarządzającego portfelem PV. Z kolei działania operacyjne obejmowały głównie zakupy projektów fotowoltaicznych, rozwój własnych przedsięwzięć oraz budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 130 MW. Warto podkreślić, że dla budowanych aktualnie farm PV znaleźliśmy już odbiorcę na wytwarzaną z nich energię elektryczną do 2024 roku. Prowadziliśmy również prace związane z optymalizacją finansowania budowanych farm w formie „project finance”, zakończone podpisaniem w marcu 2022 roku największej – jak dotychczas – umowy z limitem kredytowym w wysokości 428 mln zł. Obecnie poszukujemy nabywcy na budowany portfel tych farm. W czerwcu i grudniu 2021 roku odnieśliśmy sukces w aukcjach OZE zorganizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, w których wygrały nasze projekty o łącznej mocy 161 MW. Na koniec 2021 roku szacunkowa łączna moc projektów, na różnym etapie rozwoju, w naszym portfelu wynosiła ok. 1,6 GW – w tym ponad 300 MW z wygraną aukcją 2019, 2020 i 2021 – podsumowuje Mirosław Bendzera.

Poza rozwijanym obszarem PV FAMUR  planuje skupiać się na sektorach o największym potencjale wzrostu, które mogą odnosić korzyści w ramach transformacji energetycznej. Spółka zdefiniowała obszary priorytetowe pod kątem potencjalnych M&A, są to energetyka wiatrowa (offshore & onshore), magazyny energii, HVAC, kogeneracja (CHP), przesył i dystrybucja energii, opomiarowanie energii (smart metering), inteligentne sieci (smart grid) oraz szeroko pojęta elektromobilność.

Wyniki w segmencie maszyn górniczych

Niezależnie od podejmowanych intensywnych działań dywersyfikacyjnych Grupa FAMUR utrzymuje silną pozycję na globalnym rynku maszyn i urządzeń górniczych. Na poziom wyników w tym segmencie osiągniętych przez Grupę FAMUR w 2021 roku rzutował proces polityki dekarbonizacyjnej oraz mierzenie się z wpływem, jaki pandemia COVID-19 stale wywiera na globalną gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Od początku ubiegłego roku sytuacja rynkowa w segmentach związanych z przemysłem wydobywczym charakteryzowała się znaczącym odbiciem cen węgla na rynkach światowych. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie we wzroście zapytań ofertowych z rynków zagranicznych. Dzięki temu w 2021 roku Grupa FAMUR pozyskała nowe zamówienia na dostawy sprzętu z tradycyjnych rynków zagranicznych. Jednocześnie Grupa rozwija się na nowych rynkach: podpisała kolejną umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus na rynek chiński, kontrakt na dostawy maszyn dla odbiorcy z Indonezji, jak również zawarła umowę na rynek USA na dostawę obudowy zmechanizowanej o wartości ok. 28 mln USD (ok. 111 mln zł) dla kopalni węgla koksującego. Łącznie udział przychodów Grupy FAMUR z rynków zagranicznych wyniósł w 2021 roku 34 proc.


Aktywność komercyjna w tym segmencie pozwoliła spółce na pozyskanie w 2021 roku nowych zamówień zarówno z kraju, jak i z zagranicy na kwotę ok. 950 mln zł. W czwartym kwartale 2021 roku łączna wartość pozyskanych zamówień wyniosła 367 mln zł.

W segmencie maszyn górniczych  Grupa prowadzi projekty rozwojowe ze szczególnym ukierunkowaniem na dostawy nowoczesnych technologii dedykowanych do eksploatacji surowców strategicznych np. węgla koksującego czy soli potasowych. FAMUR, podążając za trendami Przemysłu 4.0, systematycznie rozwija narzędzia szkoleniowe z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości, zdalnej diagnostyki i technologii gogli serwisowych do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu. W ramach tego działania została opracowana i wdrożona koncepcja stworzenia innowacyjnej sali SIGMA (Service in Grid Monitoring Area). To idea oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak Virtual Reality (VR), webex, smart glasses i smart mining. Sala SIGMA umożliwia użytkownikom współpracę on-line z klientami, pozwala na prowadzenie analizy parametrów maszyny w czasie rzeczywistym, a także na połączenie się z wyposażonym w okulary serwisowe operatorem przebywającym w dowolnym miejscu na świecie. Sala SIGMA funkcjonuje od września 2021 roku w katowickiej siedzibie Grupy FAMUR. Jej wyposażenie umożliwia optymalizację obsługi serwisowej poprzez sprawną diagnostykę i wsparcie techniczne dla klientów z różnych gałęzi przemysłu.

Globe icon PL Globe icon