Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Więcej
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o. 290 728 459 290 728 459 50,59%
Nationale-Nederlanden OFE i DFE* 57 738 124 57 738 124 10,05%
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER 55 513 000 55 513 000 9,66%
FAMUR SA** 4116 4116 0,00%
Pozostali*** 170 696 974 170 696 974 29,70%
Razem 574 680 673 574 680 673 100%

  

Tabela przedstawia dane zgodnie z zarejestrowanym przez sąd rejestrowy w dniu 17 marca 2022 r. obniżeniem kapitału zakładowego z poziomu 574 763 212 do poziomu 574 680 673, w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki (82.539 akcji zwykłych na okaziciela). Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 18 marca 2022 r. 

  

Stan posiadania akcji jest zgodny z ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FAMUR S.A., z dnia 22 czerwca 2022 r. oraz dane zgodnie z zawiadomieniami skierowanymi do Emitenta przez NN OFE i DFE  (raporty bieżące nr 14/2022; 15/2022)

  

* Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. tj.: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE")
** FAMUR oraz pośrednio spółkę zależną FAMUR Finanse sp. z o.o. (4.116)

*** łącznie pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.