Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Więcej
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o. 271 853 785 271 853 785 47,30%
Nationale-Nederlanden OFE* 61 769 000 61 769 000 10,75%
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER 55 513 000 55 513 000 9,66%
FAMUR SA** 86 655 86 655 0,01%
Pozostali*** 185 540 772 185 540 772 32,28%
Razem 574 763 212 574 763 212 100%

Tabela przedstawia dane zgodnie z ostatnim NWZ FAMUR S.A., tj. według stanu na dzień 17.08.2021 r.

*Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. tj.: NationaleNederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE") )
**FAMUR oraz pośrednio spółkę zależną FAMUR Finanse sp. z o.o. (4.116) oraz 82.539 akcji zwykłych na okaziciela
nabytych przez FAMUR w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A.
(ogłoszonego raportem bieżącym nr 45/2021 z dnia 01 września 2021 roku),

*** łącznie pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.