fbpx

FAMUR – cel TOP 3 na świecie w 2023 roku

Dynamiczna ekspansja zagraniczna, utrzymanie pozycji lidera w Polsce, oferowanie kompleksowych rozwiązań, opartych o innowacyjne technologie oraz wejście w Hard Rock Mining – to główne cele nowej strategii rozwoju Grupy FAMUR na lata 2019–2023. Grupa planuje wzrost przychodów do poziomu 2,5–2,7 mld zł w 2023 roku, z czego ponad 50% ma pochodzić z eksportu. W efekcie wdrożenia nowej strategii, FAMUR chce stać się preferowanym, globalnym dostawcą kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego i wejść do światowego TOP 3 producentów maszyn dla sektora wydobywczego w obszarze Soft Rock Mining.

Nowa strategia rozwoju Grupy FAMUR w centrum działań Spółki stawia klienta i jego potrzeby, co odzwierciedlone jest nie tylko w wizji, ale i misji, w której Spółka podkreśla, że FAMUR tworzą ludzie, których wspólną pasją jest wspieranie klienta w realizacji jego celów, poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań, uwzględniając najwyższe standardy środowiskowe. Fundamentem strategii są wartości, którymi cała organizacja będzie się kierować, w każdym swoim działaniu. – W strategii kładziemy szczególny nacisk na ścisłą współpracę z odbiorcą, od wsparcia go w pozyskaniu finansowania, poprzez projektowanie efektywnych, niezawodnych, bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających potrzeby klienta i zapewniających value-for-money, optymalizowanie procesów produkcyjnych i logistycznych, zapewniających wysoką jakość produktów i dostawę zawsze na czas, aż po zapewnienie profesjonalnej obsługi posprzedażowej 24/7 oraz pełnej oferty usług dodanych – podsumowuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA. Rezultatem przyjętej strategii ma być planowany wzrost przychodów do 2,5–2,7 mld zł w 2023, przy zachowaniu obecnego poziomu marż, który Grupa zamierza zrealizować  w oparciu o cztery cele strategiczne:

  • Utrzymanie pozycji lidera w Polsce
  • Wejście do TOP 3 na świecie w branży dostawców rozwiązań dla sektora wydobywczego Soft Rock Mining
  • Posiadanie kompleksowej oferty z ponad 25% udziałem powtarzalnych przychodów
  • Wejście w nowy, dynamicznie rosnący rynek rozwiązań dla sektora Hard Rock Mining

Grupa FAMUR planuje utrzymać swoją silną pozycję na krajowym rynku, będąc preferowanym dostawcą dla rodzimych klientów. Polscy klienci będą mogli liczyć na rozbudowę portfolio rozwiązań, zwiększanie ich innowacyjności oraz profilowany pod  ich potrzeby system obsługi serwisowej i szkoleniowej. Równolegle planowana jest komercjalizacja nowych rozwiązań opartych o technologie z zakresu robotyki, rzeczywistości wirtualnej, symulacji i Big Data oraz wdrażanie konceptu Inteligentnej Kopalni w polskich zakładach wydobywczych. Klienci otrzymają wsparcie w poprawie efektywności wydobycia i bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w obszarach szczególnie niebezpiecznych.Grupa FAMUR planuje w ciągu najbliższych pięciu lat znacząco zwiększyć obecność na rynku międzynarodowym, tak, by w 2023 r. ponad 50% przychodów pochodziło z eksportu. Na rynkach priorytetowych, gdzie pozycja Grupy jest już ugruntowana, Spółka będzie wzmacniać rozwój organiczny, m.in. poprzez rozbudowę centrów serwisowych i dostępność usług posprzedażowych. Na rynkach oportunistycznych, gdzie FAMUR swoją pozycję dopiero buduje, Spółka chce rozwijać się poprzez alianse strategiczne z lokalnymi partnerami lub przejęcia podmiotów ze stabilnym portfolio klientów i udziałem w rynku.Grupa FAMUR chce być dostawcą kompleksowych rozwiązań dla sektora wydobywczego i przeładunkowego. W okresie realizacji strategii Spółka planuje znaczące zwiększenie bazy zainstalowanych maszyn w kraju i na rynkach zagranicznych oraz zakłada systematyczną rozbudowę obszaru Aftermarket przy jednoczesnej stabilizacji przychodu z tytułu dzierżaw. Równolegle, zamierza wprowadzać do portfolio usługi o wysokiej wartości dodanej, takie jak predictive maintenance i reporting diagnostyczny, co umożliwi realizację celu posiadania >25% powtarzalnych przychodów w portfelu Grupy.Grupa FAMUR planuje wejść w dynamicznie rosnący, nowy dla siebie obszar – Hard Rock Mining. Powyższy cel Spółka chce zrealizować poprzez akwizycję spółki o przychodach w przedziale 100-200 mln PLN i dalszy organiczny rozwój przejętego podmiotu. – Wierzymy, że ambitne cele strategiczne, które przed sobą postawiliśmy, pozwolą nam stać się preferowanym, globalnym dostawcą kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego. Jednym z naszych kluczowych motorów wzrostu jest ekspansja zagraniczna, dzięki której chcemy w 2023 r. ponad połowę naszych przychodów realizować z eksportu. Jasno sprecyzowane kierunki ekspansji i dobrze dobrana strategia rozwoju lub wejścia na każdy z wybranych rynków, a także budowa kompleksowych rozwiązań i stabilna pozycja w kraju, pozwolą nam dołączyć do grona TOP 3 producentów maszyn dla sektora wydobywczego na świecie w obszarze Soft Rock Mining. Jednocześnie chcemy zbudować trzeci silny segment w Grupie, w dynamicznie rozwijającym się obszarze Hard Rock Mining – podsumowuje Mirosław Bendzera. Realizacja powyższych celów strategicznych wsparta będzie działaniami w trzech kluczowych dla spółki obszarach. Pierwszy zdefiniowano jako doskonałość operacyjna, w ramach którego Spółka: – położy silny nacisk na bezpieczeństwo, – w pełni zoptymalizuje procesy produkcyjne i logistyczne, celem zapewnienia wysokiej jakości i terminowości dostaw – dostosuje od 1.01.2019 roku strukturę organizacyjną do nowej strategii, potrzeb klienta  i wyzwań stojących przed Grupą, gdzie w skład zarządu spółki obok prezesa, wchodzić będą wiceprezesi odpowiedzialni za sprzedaż krajową, eksportową oraz obszar operacyjny w segmencie Underground, a także wiceprezes odpowiedzialny za segment Surface oraz wspólny dla obu segmentów wiceprezes ds. finansowych i wiceprezes ds. strategii i rozwoju. Po realizacji akwizycji w obszarze Hard Rock Mining, w Zarządzie FAMUR pojawi się również wiceprezes odpowiedzialny za ten segment. Drugim kluczowym filarem działań wspierających realizację strategii jest obszar smart technology, w ramach, którego priorytetem będzie opracowanie i komercjalizacja zaawansowanych technologicznie rozwiązań umożliwiających transformację  i dalszą poprawę efektywności oraz bezpieczeństwa sektora wydobywczego przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów operacyjnych oraz negatywnego wpływu wydobycia surowców na środowisko. Trzecim ważnym obszarem jest budowa skali poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne i M&A, gdzie wybrany model działania będzie dostosowany do specyfiki zarówno segmentów działalności jak i poszczególnych rynków. – Klienci oczekują wykorzystania najnowszych technologii do transformacji i dalszej poprawy efektywności sektora wydobywczego, dlatego chcemy być preferowanym partnerem, który tworzy inteligentne rozwiązania spełniające oczekiwania klienta, zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność. Smart technology to priorytetowy obszar rozwoju rozwiązań, które oferujemy, a   hasłem przewodnim naszej strategii jest właśnie: Proven solutions. Global reach. Smart technology – podkreśla prezes zarządu FAMUR SA. W ramach Strategii Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową, która  zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 50% – 100% zysku netto. Jednocześnie, średnio w okresie 5 lat Zarząd przewiduje rekomendować wypłatę 75% wypracowanego zysku netto. Dopuszcza się odstępstwo od przyjętej polityki dywidendowej,  w przypadku istotnych akwizycji lub istotnej zmiany sytuacji rynkowej lub sytuacji Spółki, dla zachowania bezpiecznego poziomu zadłużenia FAMUR.

Globe icon PL Globe icon