fbpx

FAMUR wyemituje zielone obligacje

FAMUR zawiadamia, że 12 października 2021 roku została podjęta decyzja o emisji nie więcej niż 400 tys. sztuk obligacji Serii C zdematerializowanych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej tysiąc złotych i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln złotych.

Jest to krok nawiązujący do podpisanej we wrześniu br. umowy programowej z Santander Bank Polska SA, Bankiem Polska Kasa Opieki SA oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA. Obligacje Serii C będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego.

Odsetki od obligacji tej serii będą wypłacane co sześć miesięcy. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji zostały szczegółowo opisane w warunkach emisji.

Celem emisji jest bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów.

Datę emisji wyznaczono na 3 listopada tego roku, zaś datę skupu na 3 listopada 2026 r.

Globe icon PL Globe icon