fbpx

Grupa FAMUR osiągnęła przychody na poziomie 2 165 mln zł w 2019 roku

Grupa FAMUR, według skonsolidowanych danych finansowych, osiągnęła w 2019 r. zysk netto w wysokości ok. 249 mln zł. Przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły ok. 2 165 mln zł, natomiast wypracowana EBITDA ok. 451 mln zł. Zarząd FAMUR SA w obliczu pandemii COVID-19 zdecydował o wzmocnieniu pozycji finansowej Grupy i uznał za uzasadnione rekomendowanie zatrzymania całości zysku za 2019 rok, jednocześnie podtrzymując przyjętą politykę dywidendową.

Przychody z rynku krajowego wyniosły 1 359 mln zł, stanowiąc 62,8 proc. przychodów ogółem, natomiast sprzedaż eksportowa wzrosła w 2019 roku o 11 proc., osiągając poziom 806 mln zł, co stanowi 37,2 proc. przychodów ogółem względem 33 proc. wypracowanych w 2018 roku. Nadal największy udział w sprzedaży zagranicznej należy do Rosji i krajów WNP, które wygenerowały w 2019 roku 524 mln zł przychodu.

Na skonsolidowany wynik netto Grupy FAMUR za 2019 rok wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, m. in. pozytywny – sprzedaż Przedsiębiorstwa Budowy Szybów oraz negatywny – ujęcie ryzyk i odpis wartości firmy w segmencie Surface (Grupa Famak). 

Segment Underground, odpowiadający za 75 proc. przychodów Grupy, uzyskał przychody na poziomie 1 621 mln zł, co stanowi wzrost o 15 proc. względem 2018 roku. Segment Surface wypracował 256 mln zł przychodów, czyli o 115 mln zł mniej niż w 2018 roku na skutek materializacji ryzyk realizowanych wieloletnich kontraktów oraz wstrzymywania lub zaniechania nowych inwestycji, szczególnie w sektorze górnictwa odkrywkowego. W segmencie Elektryka przychody były na podobnym poziomie co w roku poprzednim i wyniosły 150 mln zł, natomiast segment Usług Górniczych w wyniku sprzedaży i dekonsolidacji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów zakończył 2019 rok na poziomie 138 mln zł.

– Wyniki finansowe za 2019 rok pokazują, że Grupa FAMUR dzięki zwiększaniu aktywności szczególnie na rynkach zagranicznych, jak również ciągłej pracy nad optymalizacją modelu operacyjnego oraz struktury kosztowej skutecznie wykorzystała sprzyjające otoczenie rynkowe w branży wydobywczej. Szczególnie jest to widoczne w wynikach segmentów górnictwa podziemnego, które zwiększyły przychody o 15 proc. r/r. – powiedział prezes FAMUR SA, Mirosław Bendzera.

Zarząd FAMUR SA, w obliczu światowej pandemii koronawirusa COVID-19 oraz niemożliwego do oszacowania ostatecznego jej wpływu na gospodarkę globalną, rynek krajowy i sytuację Grupy, uznał za uzasadnione rekomendowanie zatrzymania całości zysku za 2019 rok w celu wzmocnienia pozycji finansowej Grupy. Obserwując aktualną dynamikę zmian rynkowych i wpływ pandemii COVID-19 na globalną gospodarkę, można spodziewać się pogarszania sytuacji biznesowej Grupy FAMUR w kolejnych kwartałach 2020 roku.

Zatrzymanie całości zysku pozwoli zapewnić finansowanie ewentualnych projektów akwizycyjnych, umożliwiających znaczące zdywersyfikowanie przychodów Grupy, w przypadku pojawienia się podmiotów  atrakcyjnych pod względem branżowym i finansowym.

Zarząd jednocześnie podtrzymuje przyjętą politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 50%–100% zysku netto w przypadku braku znaczących akwizycji lub istotnej zmiany sytuacji rynkowej. 

W zakresie celów strategicznych na lata 2019–2023 FAMUR kontynuuje proces dywersyfikacji obszarów działalności biznesowej. Kluczowymi celami strategicznymi pozostają również utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku, osiągnięcie 50 proc. udział eksportu w przychodach do 2023 roku oraz 25 proc. udział aftermarketu w przychodach.

Globe icon PL Globe icon