Media

Aktualności

Więcej

FAMUR rozszerza współpracę z Energą Wytwarzanie

12.09.2022

Grupa FAMUR i Energa Wytwarzanie podpisały umowę o współpracy w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbędnych do ciągłej i wydajnej pracy źródeł odnawialnych. W ten sposób spółka zależna Energi z Grupy ORLEN dostosowuje się do obecnych wyzwań, związanych z niestabilnymi łańcuchami dostaw, m.in. na rynku części zamiennych do turbin wiatrowych. Dokument został podpisany w trakcie odbywającego się Katowicach EXPO. To kolejny alians katowickiej spółki z ważnym uczestnikiem rynku OZE.

Fot. rawpixel.com | Freepik

Wzrost przychodów Grupy FAMUR w pierwszej połowie 2022 roku

30.08.2022

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody Grupy FAMUR osiągnęły poziom 550  mln zł, a zysk netto wyniósł 14 mln zł. W samym drugim kwartale br. przychody wyniosły 290 mln zł, co stanowi wzrost o 24 proc. względem porównywalnego okresu ubiegłego roku. To przełożyło się na poprawę wyniku EBITDA, która w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 99 mln zł (wzrost o 34 mln zł względem okresu porównywalnego), a łącznie w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 191 mln zł. Nadwyżka środków pieniężnych nad długiem brutto wyniosła 349 mln zł. Udział w sprzedaży rynków zagranicznych wyniósł 44proc.

 

Pierwsza połowa 2022 roku to także pierwszy pełen okres sprawozdawczy w Grupie FAMUR dla segmentu fotowoltaiki, który wygenerował 26 mln zł przychodu. Działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii to efekt ogłoszonej w maju ub. roku decyzji o zmianie kierunków strategicznych i wejściu spółki w projekty z obszaru OZE. Celem zielonej transformacji Grupy jest osiągnięcie do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

Grupa FAMUR dba o zrównoważony rozwój

22.07.2022

FAMUR publikuje raport zintegrowany za 2021 rok. To drugi w historii spółki dokument podsumowujący najważniejsze finansowe i pozafinansowe aspekty działalności Grupy, wśród których kluczową rolę odgrywa nowa strategia. FAMUR od maja 2021 wdraża strategię Go Green, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną energię.

FAMUR zwiększa zaangażowanie w Projekt Solartechnik

4.07.2022

1 lipca 2022 roku podpisany został aneks do Umowy Inwestycyjnej zawartej z Panem Maciejem Marcjanikiem a FAMUR SA, na podstawie którego Grupa FAMUR nabędzie pakiet około 14% akcji w kapitale zakładowym Projekt Solartechnik SA (PST), stając się tym samym, w docelowej strukturze PST, ok. 52% akcjonariuszem. Wartość transakcji wynosi 117 mln zł.  Równocześnie zawarta została umowa objęcia akcji przez FAMUR SA.

 

Zwiększenie zaangażowania w PST to kolejny etap realizacji strategii Grupy FAMUR, która zakłada wejście w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Famur, od maja 2021 roku realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 roku ok. 70% przychodów ze źródeł nie związanych z węglem energetycznym.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO

Projekt Solartechnik - spółka Grupy FAMUR, sprzedaje portfel projektów solarnych za 750 mln zł

27.06.2022

Należący do Grupy FAMUR Projekt Solartechnik (PST) pozyska łącznie do 750 mln zł w zamian za portfel 184 MW wybudowanych projektów solarnych. Kupującym jest spółka Spoleto, należąca do międzynarodowego niezależnego producenta energii Alternus Energy Group (Alternus). To jedna z największych wartościowo transakcji w historii branży PV w regionie CEE. 

Podpisana 24 czerwca 2022 umowa z Alternus Energy Group to pierwsza transakcja sprzedaży elektrowni solarnych przeprowadzona przez PST, od momentu wejścia w struktury Grupy FAMUR. Obejmuje ona sprzedaż 100% udziałów w 32 spółkach celowych posiadających projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW na różnym etapie rozwoju oraz budowę elektrowni solarnych na bazie tych projektów. PST świadczyć będzie również po sprzedaży usługę utrzymania farm fotowoltaicznych będących przedmiotem transakcji.

Grupa FAMUR podsumowała pierwszy kwartał 2022 roku

24.05.2022

Przychody Grupy FAMUR w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 274 mln zł osiągając tym samym poziom wypracowany w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 95 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 36 mln zł, a nadwyżka środków pieniężnych nad długiem finansowym wyniosła 482 mln zł.

 

Pierwszy kwartał 2022 roku po raz pierwszy uwzględnia przychody z segmentu fotowoltaiki za pełen okres sprawozdawczy - jego udział w przychodach Grupy wyniósł 10 mln zł. W maju 2021 roku FAMUR podjął decyzję o zmianie kierunków strategicznych i wejściu w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Założeniem zielonej transformacji Grupy FAMUR jest dążenie do osiągnięcia do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

 

 

FAMUR I EDF RENEWABLES w Polsce planują współpracę obszarze OZE

17.05.2022

Grupa FAMUR podpisała list intencyjny z EDF Renewables, który potwierdza zainteresowanie obu stron możliwościami współpracy w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Spółki rozważają podjęcie wspólnych działań w zakresie rozwoju i eksploatacji w Polsce projektów związanych m.in. z energetyką wiatrową.  

Podpisanie dokumentu to kolejny krok w kierunku dywersyfikacji działalności biznesowej Grupy FAMUR zgodnie z przyjętymi w maju 2021 roku nowymi kierunkami strategicznymi.

2021 rok z zyskiem i inwestycjami w Grupie FAMUR

12.04.2022

W 2021 r. Grupa FAMUR osiągnęła przychód na poziomie 1,050 mln zł natomiast wynik EBITDA wyniósł 314 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 209 mln zł, mimo wzrostu zaangażowania FAMURU w zakup komponentów niezbędnych do budowy farm fotowoltaicznych. Na koniec grudnia 2021 roku Grupa FAMUR wykazała 423 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem finansowym brutto. Udział przychodów z rynku krajowego wyniósł 66 proc., z kolei 34 proc. pochodziło z działalności eksportowej. 

Zielona transformacja Grupy FAMUR "Inwestycją roku" w konkursie Liderzy Świata Energii

8.04.2022

Nagroda przyznana za zieloną transformację Grupy FAMUR, zapoczątkowaną ogłoszeniem w maju 2021 roku nowych kierunków strategicznych spółki, wręczona została w trakcie konferencji EURO Power i OZE Power. Inicjatywa „Liderzy Świata Energii” ma na celu wyróżnienie projektów realizowanych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i ze strategią zarządzania przekładającą się na efektywność energetyczną. 

Grupa FAMUR pozyskuje finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW

14.03.2022

Spółki wchodzące w skład Grupy FAMUR zawarły z konsorcjum banków umowę kredytową typu project finance na sfinansowanie i refinansowanie poniesionych wydatków związanych z budową farm fotowoltaicznych. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zrealizowane 140 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW. Wysokość limitów udzielonych spółkom wynosi 428 mln zł.

To kolejny krok Grupy w procesie przekształcenia jej w holding inwestujący w zieloną transformację oraz osiągnięcie do 2024 r. 70% przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.