Relacje Inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

Więcej


Skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat

[mln PLN] 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Przychody ze sprzedaży 709 801 1 030 1 460 2 217 2 165 1 139
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 122 43 114 133 300 289 239
EBITDA 276 184 239 308 491 471 416
Zysk (strata) netto 100 51 94 57 220 249 190

Bilans

[mln PLN] 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Suma bilansowa 1 338 1 259 1 775 3 138 2 958 2 975 2 492
Aktywa trwałe 781 701 670 1 099 1 158 936 774
Aktywa obrotowe 557 558 1 105 2 039 1 800 2 039 1 718
Kapitał własny 840 890 993 1 550 1 587 1 511 1 682
Zobowiązania 498 369 782 1 576 1 353 1 464 810
Dług netto 18 73 -133 80 357 220 420

Rachunek przypływów pieniężnych

[mln PLN] 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej

397 115 314 192 215 504 640
Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej

-98 -160 -84 -231 -138 -15 -105
Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej

-437 -2 185 287 -460 -180 -236
Przepływy pieniężne netto,

razem

-138 -47 415 248 -383 309 299


Materiały do pobrania

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com