Relacje Inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

Więcej


Skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
Przychody ze sprzedaży 1 176 709 801 1 030 1 460 2 217 2 165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 225 122 43 114 133 300 269
EBITDA 385 276 184 239 308 491 451
Zysk (strata) netto 213 100 51 94 57 220 249

Bilans

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
Suma bilansowa 1 549 1 338 1 259 1 775 3 138 2 958 2 975
Aktywa trwałe 745 781 701 670 1 099 1 158 936
Aktywa obrotowe 805 557 558 1 105 2 039 1 800 2 039
Kapitał własny 1 143 840 890 993 1 550 1 587 1 511
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 407 498 369 782 1 576 1 353 1 447
Dług netto -138 18 73 -133 80 357 220

Rachunek przypływów pieniężnych

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej

277 397 115 314 192 215 504
Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej

-138 -98 -160 -84 -231 -138 -15
Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej

-119 -437 -2 185 287 -460 -180
Przepływy pieniężne netto,

razem

20 -138 -47 415 248 -383 309


Materiały do pobrania

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com