Relacje Inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

Więcej


Skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.**
Przychody ze sprzedaży 1 176,4 708,8 801,0 1 029,7 1 459,6 2 229,1 2 165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 224,6 121,9 43,1 113,7 132,9 300,2 271
EBITDA 384,7 275,9 184,0 238,6 308,0 491,4 453
skorygowana EBITDA * n/d n/d n/d n/d 289 n/d 589
Zysk (strata) netto 213,2 100,3 51,5 93,8 56,8 219,5 253
Skorygowany zysk (strata) netto * n/d n/d n/d n/d 82 n/d 309
* ) korekty o zdarzenia jednorazowe w danym roku

Bilans

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.**
Suma bilansowa 1 549,2 1 338,0 1 258,9 1 774,8 3 138,1 2 879,6 n/d
Aktywa trwałe 744,6 780,7 701,2 669,7 1 098,7 1 158,0 n/d
Aktywa obrotowe 804,6 557,3 557,7 1105,1 2 039,3 1 721,6 n/d
Kapitał własny 1 142,7 840,0 980,2 993,2 1 550,0 1 587,4 n/d
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 406,5 497,9 368,7 781,6 1 576,3 1 274,3 n/d
Dług netto -137,7 18,0 72,8 -133,5 79,5 280,9 218

Rachunek przypływów pieniężnych

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.**
Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej

277,4 396,9 115,1 314,2 192,2 215,3 n/d
Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej

-138,2 -97,6 -160,5 -84,3 -231,3 -138,4 n/d
Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej

-119,2 -437,2 -1,7 185,2 286,9 -459,6 n/d
Przepływy pieniężne netto,

razem

20,1 -137,9 -47,0 415,1 247,8 -382,7 n/d
**) Wstępne szacunkowe dane finansowe Grupy Famur za rok 2019

Wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną szczegółowo przedstawione w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019 r.

Pełne, audytowane dane finansowe zostaną opublikowane 21 kwietnia 2020 r.


Materiały do pobrania

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com