Relacje Inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

Więcej


Skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat

[mln PLN] 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Przychody ze sprzedaży 801 1 030 1 460 2 217 2 165 1 139 1 050
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 114 133 300 289 239 134
EBITDA 184 239 308 491 471 416 314
Zysk (strata) netto 51 94 57 220 249 190 25

Bilans

[mln PLN] 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Suma bilansowa 1 259 1 775 3 138 2 958 2 975 2 492 3 220
Aktywa trwałe 701 670 1 099 1 158 936 774 599
Aktywa obrotowe 558 1 105 2 039 1 800 2 039 1 718 2 621
Kapitał własny 890 993 1 550 1 587 1 511 1 682 1 881
Zobowiązania 369 782 1 576 1 353 1 464 810 1 339
Dług netto 73 -133 80 357 220 420 423

Rachunek przypływów pieniężnych

[mln PLN] 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej

115 314 192 215 504 640 209
Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej

-160 -84 -231 -138 -15 -105 -138
Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej

-2 185 287 -460 -180 -236 362
Przepływy pieniężne netto,

razem

-47 415 248 -383 309 299 433


Materiały do pobrania

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com