Podstawowe dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 09.2016 r. 09.2017 r.
Przychody ze sprzedaży 1 176,4 708,8 801,0 1 029,7 724,9 966,4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 224,6 121,9 43,1 113,7 81,5 78,9
EBITDA 384,7 275,9 184,0 238,6 176,6 196,2
Zysk (strata) netto 213,2 100,3 51,5 93,8 67,7 62,8

Bilans

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 09.2016 r. 09.2017 r.
Suma bilansowa  1 549,2  1 338,0  1 258,9  1 774,8  1 758,4 3 057,8
Aktywa trwałe  744,6  780,7  701,2  669,7 659,4 1 099,2
Aktywa obrotowe  804,6 557,3 557,7 1105,1 1 099,0 1 958,6
Kapitał własny  1 142,7  840,0  890,2 993,2 967,0 1 552,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 406,5  497,9 368,7 781,6 791,4 1 505,6
Dług netto  -137,7  18,0 72,8  -133,5 32,2 87,8

Rachunek przepływów pieniężnych

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 09.2016 r. 09.2017 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 277,4 396,9 115,1 314,2 119,7 106,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -138,2 -97,6 -160,5 -84,3 -60,9 -164,7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -119,2 -437,2 -1,7 185,2 368,0 373,3
Przepływy pieniężne netto, razem 20,1 -137,9 -47,0 415,1 426,8 315,4

Materiały do pobrania