Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Nadrzędnym celem działalności FAMUR SA jest uzyskiwanie powtarzalnego dodatniego wyniku finansowego poprzez dostarczanie kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego spełniających wymagania klienta, zapewniających wysoką wydajność wydobycia i bezpieczeństwo pracy użytkowników przy uwzględnieniu najwyższych standardów środowiskowych.

Zarząd FAMUR SA jako jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej FAMUR zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN 45001:2018 oraz do doskonalenia wyników w obszarze BHP.

Jakość

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

 1. odpowiedzialność każdego pracownika za jakość uzyskiwaną na stanowisku pracy,
 2. współpracę ze wszystkimi dostawcami materiałów i usług zapewniającą utrzymanie wysokich standardów jakościowych w całym łańcuchu dostaw,
 3. doskonałość operacyjną gwarantującą najwyższą efektywność w działaniu,
 4. dbanie o wysoką jakość obsługi posprzedażowej oraz doskonalenie procesów serwisowania.
 5. systematyczny wzrost udziału w sprzedaży na rynku globalnym przy zachowaniu pozycji lidera na rynku polskim i dywersyfikacji branżowej,
 6. dbanie o środowisko pracy motywujące pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 7. inwestowanie w rozwój nowych, innowacyjnych produktów i technologii, inteligentnych rozwiązań zapewniających efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność (Smart Technology).

BHP

Jednym z podstawowych celów Grupy FAMUR jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, czemu dajemy wyraz w podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

 1. dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. regularną ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. dbanie o podnoszenie poziomu świadomości i kwalifikacji pracowników tak, by byli oni świadomi swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. identyfikację i minimalizację zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących BHP.

Środowisko

W naszym działaniu kierujemy się dążeniem do minimalizowania znaczących wpływów na środowisko naturalne związanych z prowadzoną działalnością Grupy FAMUR.

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

 1. prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregację i przekazywanie do powtórnego wykorzystania,
 2. wprowadzanie zmian do stosowanych technologii przyjaznych środowisku,
 3. podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników poprzez kształtowanie zachowań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożeń dla środowiska,
 4. racjonalne gospodarowanie mediami i zwiększenie efektowności energetycznej,
 5. ograniczenie emisji.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i innych, odnoszących się m.in. do zagrożeń bhp i aspektów środowiskowych, mających zastosowanie w działalności FAMUR SA oraz zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom, oraz ochrony środowiska.

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Grupy FAMUR.

prezes zarządu FAMUR SA
Katowice, 27.01.2020 r.

Globe icon PL Globe icon