fbpx

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Nadrzędnym celem działalności Grenevia SA FAMUR Oddział jest uzyskiwanie powtarzalnego dodatniego wyniku finansowego poprzez dostarczanie kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego spełniających wymagania klienta, zapewniających wysoką wydajność wydobycia, bezpieczeństwo pracy użytkowników przy uwzględnieniu najwyższych standardów środowiskowych.
Dyrektor Oddziału zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN 45001:2018 oraz do doskonalenia wyników w obszarze BHP.

Jakość

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

  1. Odpowiedzialność każdego pracownika za jakość uzyskiwaną na stanowisku pracy.
  2. Współpracę ze wszystkimi dostawcami materiałów i usług zapewniającą utrzymanie wysokich standardów jakościowych w całym łańcuchu dostaw.
  3. Doskonałość operacyjną gwarantującą najwyższą efektywność w działaniu.
  4. Dbanie o wysoką jakość obsługi posprzedażowej oraz doskonalenie procesów serwisowania.
  5. Systematyczny wzrost udziału w sprzedaży na rynku globalnym przy zachowaniu pozycji lidera na rynku polskim i dywersyfikacji branżowej.
  6. Dbanie o środowisko pracy motywujące pracowników do rozwoju i  podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  7. Inwestowanie w rozwój nowych, innowacyjnych produktów, technologii, inteligentnych rozwiązań zapewniających efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność (Smart Technology).

BHP

Jednym z podstawowych celów Grenevia SA FAMUR Oddział jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, czemu dajemy wyraz w podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

1. Dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Regularną ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Dbanie o podnoszenie poziomu świadomości i kwalifikacji pracowników tak, by byli oni świadomi swoich. obowiązków w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Identyfikację i eliminowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących BHP.

Środowisko

W naszym działaniu kierujemy się dążeniem do minimalizowania znaczących wpływów na środowisko naturalne związanych     z prowadzoną działalnością Grenevia SA FAMUR Oddział.

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregację i przekazywanie do powtórnego wykorzystania.
2. Wprowadzanie zmian do stosowanych technologii  przyjaznych środowisku.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników poprzez kształtowanie zachowań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożeń dla środowiska.
4. Racjonalne gospodarowanie mediami i zwiększenie efektowności energetycznej.      
5. Ograniczenie emisji.      

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i innych, odnoszących się m.in. do zagrożeń BHP i aspektów środowiskowych, mających zastosowanie w działalności Grenevia SA FAMUR Oddział, jak również zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony środowiska.

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest konsultowana, znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Grenevia SA FAMUR Oddział.

                                              dyrektor Oddziału
Grenevia SA FAMUR Oddział

Katowice, 12 kwietnia 2023r.

Globe icon PL Globe icon