Relacje inwestorskie

Przychody ze sprzedaży

1 050 mln zł*

EBITDA

314 mln zł*

Zysk netto

25 mln zł*

*Dane ze skonsolidowanego raportu rocznego Grupy FAMUR za 2021 rok

Skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat

[mln PLN] 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Przychody ze sprzedaży 1 460 2 217 2 165 1 139 1 050
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 133 300 289 239 134
EBITDA 308 491 471 416 314
Zysk (strata) netto 57 220 249 190 25

Bilans

[mln PLN] 2017 r. 2018r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Suma bilansowa 3 138 2 958 2 975 2 492 3 220
Aktywa trwałe 1 099 1 158 936 774 599
Aktywa obrotowe 2 039 1 800 2 039 1 718 2 621
Kapitał własny 1 550 1 587 1 511 1 682 1 881
Zobowiązania 1 576 1 353 1 464 810 1 339
Dług netto 80 357 220 420 423

Rachunek przypływów pieniężnych

[mln PLN] 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
192 215 504 640 209
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-231 -138 -15 -105 -138
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
287 -460 -180 -236 362
Przepływy pieniężne netto,
razem
248 -383 309 299 433
AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ %
TDJ Equity I Sp. z o.o. 290 728 459 290 728 459 50,59%
Nationale-Nederlanden OFE i DFE* 58 037 000 58 037 000 10,10%
Allianz OFE i DFE** 55 513 805 55 513 805 9,66%
FAMUR SA*** 4116 4116 0,00%
Pozostali**** 170 397 293 170 397 293 29,65%
Razem 574 680 673 574 680 673 100%

Tabela przedstawia dane zgodnie z zarejestrowanym przez sąd rejestrowy 17 marca 2022 r. obniżeniem kapitału zakładowego z poziomu 5.747.632,12 zł do poziomu 5.746.806,73 zł w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki (82.539 akcji zwykłych na okaziciela). Raport bieżący nr 13/2022 z 18 marca 2022 r.

Stan posiadania akcji jest zgodny z zawiadomieniem skierowanym do Emitenta przez Nationale-Nederlanden OFE i DFE  (raport bieżący nr 2/2023) oraz z ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FAMUR S.A. z dnia 16 lutego 2023 r.

* Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. tj.: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”)
**Fundusze zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. tj: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Allianz OFE”), Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny („Allianz DFE”) i Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”)
*** FAMUR oraz pośrednio spółkę zależną FAMUR Finance sp. z o.o. (4.116)

**** łącznie pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Grupy Grenevia na lata 2023-2030

Raport zintegrowany Grupy FAMUR

Prezentujemy Raport Zintegrowany Grupy FAMUR za rok 2021

Bieżące
06/2023
07/03/2023

Zmiana adresu siedziby Emitenta

05/2023
16/02/2023

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 16 lutego 2023 r.

04/2023
16/02/2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA FAMUR S.A. w dniu 16 lutego 2023 r.
03/2023
11/01/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

02/2023
09/01/2023

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Kwartalne
Półroczne
Roczne

RAPORT ZINTEGROWANY GRUPY FAMUR ZA ROK 2021

Prezentujemy drugi Raport Zintegrowany Grupy FAMUR za rok 2021.

06/2023
07/03/2023

Zmiana adresu siedziby Emitenta

05/2023
16/02/2023

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 16 lutego 2023 r.

04/2023
16/02/2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA FAMUR S.A. w dniu 16 lutego 2023 r.
03/2023
11/01/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

02/2023
09/01/2023

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RAPORT ZINTEGROWANY GRUPY FAMUR ZA ROK 2021

Prezentujemy drugi Raport Zintegrowany Grupy FAMUR za rok 2021.

16/02/2023
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 lutego 2023 r.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. wraz z uzasadnieniem projektów uchwał i liczbą akcji
Projekty uchwał
Regulamin e-WZA
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wniosek o umieszczenie sprawy - osoba fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy - osoba prawna
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w post. elektronicznej - osoba fizyczna
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w post. elektronicznej - osoba prawna
Zgłoszenie projektu uchwały - osoba fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały - osoba prawna
22/06/2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 czerwca 2022 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
projekty uchwał FAMUR S.A.
Sprawozdanie z wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Zarządu FAMUR za rok 2021
Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach FAMUR S.A. za rok 2021
Regulamin dotyczący zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała Rady Nadzorczej FAMUR S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY (OS. FIZYCZNA)
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY (OS. PRAWNA)
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY (OS. FIZYCZNA)
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY (OS. PRAWNA)
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (OS. FIZYCZNA)
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (OS. PRAWNA)
14/12/2021
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 14 grudnia 2021 r.
Treść uchwał podjętych na NWZ FAMUR w dniu 14 grudnia 2021
Projekty Uchwał
Regulamin e-WZA
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FAMUR wraz z uzasadnieniem projektów uchwał
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wniosek o umieszczenie sprawy - osoba fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy - osoba prawna
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w post. elektronicznej - osoba fizyczna
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w post. elektronicznej - osoba prawna
Zgłoszenie projektu uchwały - osoba fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały - osoba prawna
Uchwała Rady Nadzorczej dot. zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/08/2021
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. wraz z uzasadnieniem projektów uchwał i liczbą akcji
Uchwała nr 654/XIV/2021 Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
Formularz głosowania przez pełnomocnika
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FAMUR S.A. DNIA 17 SIERPNIA 2021 R.
Sprawozdanie Zarządu dot. finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych
Projekty uchwał
Regulamin e-WZA
Wniosek o umieszczenie sprawy - osoba fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy - osoba prawna
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w post. elektronicznej - osoba fizyczna
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w post. elektronicznej - osoba prawna
Zgłoszenie projektu uchwały - osoba fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały - osoba prawna
Sprawozdanie z wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Zarządu Famur
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
22/06/2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. wraz z uzasadnieniem projektów uchwał i liczbą akcji
Uchwała Zarządu
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję
Projekty uchwał
Regulamin e-WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Ocena Rady Nadzorczej
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wniosek o umieszczenie sprawy - osoba fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy - osoba prawna
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w post. elektronicznej - osoba fizyczna
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w post. elektronicznej - osoba prawna
Zgłoszenie projektu uchwały - osoba fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały - osoba prawna
Projekt uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021
Treść uchwał podjętych na ZWZ FMF
Wybrane komunikaty prasowe
31/08/2021
Wyniki 1H 2021 oraz 2Q 2021 Grupy FAMUR efektem trwającej transformacji energetycznej

Przychody Grupy FAMUR w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 244 mln zł, osiągając wzrost o 9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 70 mln zł, a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 29 proc. przychodów. Wypracowany zysk netto osiągnął 22 mln zł. Natomiast przychody za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 518 mln zł i były niższe o 9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 61 mln zł (spadek o 22 mln zł vs. 1H 2020), EBITDA 161 mln zł (spadek o 57 mln zł vs. 1H 2020).

Osiągnięte w ostatnich kwartałach wyniki pozostawały pod presją zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej oraz nadal trwającej i odczuwalnej w skutkach pandemii COVID-19. Czynniki te - pomimo znaczącego odbicia cen węgla na rynkach globalnych - sprawiają, że przedsiębiorstwa wydobywcze w dalszym ciągu ograniczają lub przesuwają w czasie wcześniej zaplanowane inwestycje rozwojowe, ograniczając się głównie do wydatków odtworzeniowych. Powoduje to, w pierwszym półroczu, znaczący spadek przychodów z rynku pierwotnego (największa redukcja miała miejsce w kategorii dostaw maszyn i urządzeń, tj. 38 proc. rok do roku), częściowo ograniczony wzrostem przychodów powtarzalnych z aftermarketu i dzierżaw (wzrosły o ok. 5 proc.).


Podczas gdy sektor górnictwa węglowego w Polsce oczekuje na ostateczny kształt planu restrukturyzacji Grupa FAMUR utrzymuje sprzedaż eksportową na poziomie ok. 36 proc. przychodów. Największy udział w sprzedaży zagranicznej niezmiennie pochodzi z rynku rosyjskiego i krajów WNP, jednakże Grupa kontynuuje ekspansję na nowych rynkach, czego przykładem jest zawarty w sierpniu br. kontrakt z amerykańską spółką Century Mining na dostawę obudowy zmechanizowanej o wartości ok. 28 mln USD (ok. 111 mln zł) dla kopalni węgla koksującego. Będzie to pierwsza bezpośrednia dostawa tego typu urządzeń do USA.


Nowe kierunki rozwoju Grupy FAMUR


Głównymi zdarzeniami mającymi zasadniczy wpływ na przyszły rozwój Grupy jest określenie nowych kierunków strategicznych, których celem jest budowa holdingu inwestującego w zieloną transformację, między innymi poprzez wejście w sektor wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych.


Grupa obecnie posiada ponad 130 MW farm w budowie, dodatkowo pozyskała 103 MW łącznej mocny w aukcji OZE z czerwca br., co udowadnia wysoką skuteczność zapowiadanych działań. Łącznie Grupa FAMUR posiada ponad 1,2 GW szacowanej mocy projektów na różnym etapie rozwoju, w tym prawie 240 MW projektów z wygraną aukcją w 2019, 2020 i 2021 roku.


Pierwsze półrocze bieżącego roku pokazało, że Grupa FAMUR efektywnie wykorzystuje obecny proces dynamicznych zmian otoczenia rynkowego, związany z transformacją energetyczną. Przykładem konsekwentnych i dobrze ukierunkowanych działań zmierzających do przekształcenia Grupy FAMUR w holding inwestujący w zieloną transformacje jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR. Nasze doświadczenia w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, silne fundamenty finansowe w połączeniu ze wsparciem ze strony TDJ pozwoliły na rozpoczęcie działań związanych z rozwojem segmentu PV w strukturach Grupy – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Łączna wartość pozyskanych zamówień z sektora górniczego w 2Q2021 to 135 mln zł, z kolei ok. 200 mln zł to zaangażowanie finansowe (na 30.06.2021) Grupy w rozwój segmentu PV (zakup projektów, udzielone pożyczki do spółek celowych, poniesione koszty na budowę farm PV). Grupa w najbliższym czasie planuje również pozyskanie finansowania zewnętrznego na rozwój segmentu PV w oparciu o dostępne produkty i instrumenty finansowe dedykowane dla tego obszaru.


Zgodnie z przedstawioną w maju br. aktualizacją kierunków strategicznych zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję Grupy FAMUR w sektorze OZE, m.in. poprzez rozwój nowych kompetencji w obszarze kogeneracji, magazynowania energii, technologii SmartGrid oraz HVAC. Niezależnie od podejmowanych intensywnych działań dywersyfikacyjnych utrzymujemy silną pozycję na globalnym rynku dostawców maszyn i urządzeń górniczych oraz na bieżąco analizujemy sytuację zarówno na rodzimym, jak i zagranicznym rynku, dostosowując i optymalizując działania Grupy do zmieniającego się otoczenia – dodaje Mirosław Bendzera.

02/08/2021
Kolejny krok Grupy FAMUR w stronę zielonej transformacji

Grupa FAMUR konsekwentnie realizuje nowe kierunki strategiczne zaprezentowane w maju tego roku. Grupa, działając wspólnie z Projekt Solartechnik, zawarła 02.08.2021 r. umowę z Energa – Obrót SA na sprzedaż energii elektrycznej. Jest to ważny krok niedawno utworzonego przez FAMUR holdingu rozwijającego się w kierunku zielonej transformacji.

Łączna szacunkowa wartość kontraktu w terminie jego obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2024, wyniesie ok. 143 mln złotych. Jednocześnie Grupa konsekwentnie wzmacnia swoją ekspozycję w segmencie PV, m.in. wygrywając kolejne ponad 100 MW projektów w czerwcowej aukcji URE.

 - Podjęcie współpracy z Energą – Obrót SA w zakresie sprzedaży energii elektrycznej jest naszym pierwszym, komercyjnym efektem wdrażanych z sukcesem zmian oraz działań w nowych dla Grupy FAMUR obszarach biznesowych. Dynamicznie rozwijający się sektor elektrowni solarnych, a w szczególności oferta dla biznesu, umożliwia nam realizację wyznaczonych, strategicznych założeń, ale również efektywną dywersyfikację naszych działań w obszarze zielonej energii. Bogate doświadczenie oraz know-how Famuru wraz z kompetencjami Projekt Solartechnik pozwalają nam z optymizmem spojrzeć w przyszłość transformacji, która obecnie się dokonuje – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Założeniem nowego kierunku rozwoju Grupy FAMUR jest osiągnięcie do 2024 roku minimum 70 proc. przychodów pochodzących z obszaru pozawęglowego – w tym energetyki odnawialnej, transportu i logistyki oraz z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Pierwszym krokiem w realizacji tych postanowień była konsolidacja potencjału trzech firm: Grupy FAMUR, TDJ oraz Projekt Solartechnik.

 - Dzięki współpracy Projekt Solartechnik, Grupy FAMUR i TDJ, jesteśmy w stanie na szerszą niż dotąd skalę realizować nasze cele biznesowe, czego wyrazem jest umowa zawarta ze spółką Energa-Obrót. Skuteczność wspólnych działań potwierdza również wygranie kolejnych ponad 100 MW projektów PV w czerwcowej aukcji URE. Ma to dla nas szczególne znaczenie w dążeniu do osiągnięcia pozycji lidera w obszarze PV dla biznesu nie tylko w Polsce, ale również w Europie – dodaje Maciej Marcjanik, prezes zarządu spółki Projekt Solartechnik.

W wyniku konsolidacji Grupa FAMUR uzyskała ponad 1GW mocy projektów PV w portfelu. Obejmuje on około 130 MW projektów z wygraną aukcją 2019 i 2020, które aktualnie znajdują się w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021 r. oraz ponad 100 MW z wygraną aukcją w 2021, jak również ponad 750 MW projektów w trakcie rozwoju.

26/05/2021
Grupa FAMUR przekształca się w holding inwestujący w zieloną transformację

Producent maszyn górniczych modyfikuje kierunki strategiczne, aby skorzystać z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Grupa chce stać się liderem zielonej transformacji wśród przedsiębiorstw polskiego zaplecza okołogórniczego. Pierwszym etapem jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (P+S), TDJ i Grupy FAMUR. Strategiczna decyzja o rozpoczęciu budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację ma pozwolić Grupie FAMUR na osiągnięcie do końca 2024 r. poziomu minimum 70 proc. przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

Grupa FAMUR w związku z zapowiadanym aktywnym poszukiwaniem dróg rozwoju poza górnictwem zdefiniowała nowe kierunki strategiczne, które obejmują optymalizację aktywów górniczych, przebranżowienie wybranych zakładów produkcyjnych oraz rozwój w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację, w pierwszej kolejności poprzez wejście w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B i konsekwentne poszukiwanie atrakcyjnych inwestycji w obszarze związanych z OZE, transportem i logistyką oraz innych perspektywicznych branżach przemysłowych. W ramach modyfikacji kierunków strategicznych Grupa FAMUR podjęła decyzję o rezygnacji z dywersyfikacji w obszarze górnictwa skał twardych (HRM) i skupieniu się na ekspansji w stronę zielonej energetyki.

TDJ jako stabilny i długoterminowy inwestor będzie wspierał Grupę FAMUR w jej ekspansji w nowych kierunkach, a poprzez rozpoczęcie współpracy z Projekt Solartechnik otworzył Grupie możliwość wejścia w segment PV. Budowa wspólnego podmiotu oraz uzyskane dzięki temu przewagi stanowią platformę do osiągnięcia pozycji znaczącego gracza w obszarze fotowoltaiki - podkreśla Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ.

Projekt Solartechnik jest jednym z czołowych podmiotów na polskim rynku odnawialnych źródeł energii z doświadczeniem zdobytym na 10 europejskich rynkach w ramach budowy projektów o mocy ponad 300MW.

- Transformacja energetyczna Polski, choć niewątpliwie jest wyzwaniem dla sektora okołogórniczego, to równocześnie chcemy ją wykorzystać jako katalizator rozwoju Grupy FAMUR. Wejście w sektor fotowoltaiki jest efektem modyfikacji kierunków strategicznych w obliczu zmieniającego się dynamicznie otoczenia gospodarczego. Nasze kompetencje w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, silne fundamenty finansowe w połączeniu ze wsparciem ze strony TDJ - stabilnego i długoterminowego inwestora, pozwoliły na rozpoczęcie działań związanych z rozwojem segmentu PV w strukturach Grupy. Natomiast przewagi i szeroko pojęty kapitał rozwojowy, jaki wnoszą we wspólne przedsięwzięcie FAMUR i TDJ oraz wyjątkowe kompetencje i doświadczenie zespołu Projekt Solartechnik, stanowią unikalną bazę do jego szybkiego i efektywnego skalowania – komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Dzięki konsolidacji potencjału trzech firm Grupa FAMUR uzyska ponad 1GW mocy projektów PV w portfelu. Obejmuje on około 130 MW projektów z wygraną aukcją 2019 i 2020, które aktualnie znajdują się w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021r. oraz ponad 840 MW projektów w trakcie rozwoju.

Nasz profesjonalny zespół deweloperski, własne zaplecze budowlano–realizacyjne oraz biuro projektowe specjalizujące się w projektach PV sprawiły, że od lat skupiamy się na oferowaniu naszym klientom autorskich rozwiązań i systemów montażowych, budowie własnych instalacji fotowoltaicznych oraz obrocie komponentami. Cieszymy się, że dzięki połączeniu potencjałów Grupy FAMUR, TDJ i Projekt Solartechnik będziemy mogli jeszcze szerzej i efektywniej wspierać rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce, a docelowo na innych rynkach europejskich – komentuje Maciej Marcjanik, prezes zarządu i współwłaściciel Projekt Solartechnik.

W wyniku podjętych działań przez TDJ, P+S oraz Grupę FAMUR powstanie podmiot, w którym skoncentrowane będą projekty i kompetencje, niezbędne do realizacji planów w obszarze PV. W nowopowstałej strukturze Grupa FAMUR będzie miała kontrolny pakiet udziałów. W najbliższych kwartałach Grupa rozwijać będzie ofertę usług z zakresu budowy i realizacji wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań PV dla segmentu B2B.

31/08/2021
Wyniki 1H 2021 oraz 2Q 2021 Grupy FAMUR efektem trwającej transformacji energetycznej

Przychody Grupy FAMUR w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 244 mln zł, osiągając wzrost o 9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 70 mln zł, a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 29 proc. przychodów. Wypracowany zysk netto osiągnął 22 mln zł. Natomiast przychody za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 518 mln zł i były niższe o 9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 61 mln zł (spadek o 22 mln zł vs. 1H 2020), EBITDA 161 mln zł (spadek o 57 mln zł vs. 1H 2020).

Osiągnięte w ostatnich kwartałach wyniki pozostawały pod presją zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej oraz nadal trwającej i odczuwalnej w skutkach pandemii COVID-19. Czynniki te - pomimo znaczącego odbicia cen węgla na rynkach globalnych - sprawiają, że przedsiębiorstwa wydobywcze w dalszym ciągu ograniczają lub przesuwają w czasie wcześniej zaplanowane inwestycje rozwojowe, ograniczając się głównie do wydatków odtworzeniowych. Powoduje to, w pierwszym półroczu, znaczący spadek przychodów z rynku pierwotnego (największa redukcja miała miejsce w kategorii dostaw maszyn i urządzeń, tj. 38 proc. rok do roku), częściowo ograniczony wzrostem przychodów powtarzalnych z aftermarketu i dzierżaw (wzrosły o ok. 5 proc.).


Podczas gdy sektor górnictwa węglowego w Polsce oczekuje na ostateczny kształt planu restrukturyzacji Grupa FAMUR utrzymuje sprzedaż eksportową na poziomie ok. 36 proc. przychodów. Największy udział w sprzedaży zagranicznej niezmiennie pochodzi z rynku rosyjskiego i krajów WNP, jednakże Grupa kontynuuje ekspansję na nowych rynkach, czego przykładem jest zawarty w sierpniu br. kontrakt z amerykańską spółką Century Mining na dostawę obudowy zmechanizowanej o wartości ok. 28 mln USD (ok. 111 mln zł) dla kopalni węgla koksującego. Będzie to pierwsza bezpośrednia dostawa tego typu urządzeń do USA.


Nowe kierunki rozwoju Grupy FAMUR


Głównymi zdarzeniami mającymi zasadniczy wpływ na przyszły rozwój Grupy jest określenie nowych kierunków strategicznych, których celem jest budowa holdingu inwestującego w zieloną transformację, między innymi poprzez wejście w sektor wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych.


Grupa obecnie posiada ponad 130 MW farm w budowie, dodatkowo pozyskała 103 MW łącznej mocny w aukcji OZE z czerwca br., co udowadnia wysoką skuteczność zapowiadanych działań. Łącznie Grupa FAMUR posiada ponad 1,2 GW szacowanej mocy projektów na różnym etapie rozwoju, w tym prawie 240 MW projektów z wygraną aukcją w 2019, 2020 i 2021 roku.


Pierwsze półrocze bieżącego roku pokazało, że Grupa FAMUR efektywnie wykorzystuje obecny proces dynamicznych zmian otoczenia rynkowego, związany z transformacją energetyczną. Przykładem konsekwentnych i dobrze ukierunkowanych działań zmierzających do przekształcenia Grupy FAMUR w holding inwestujący w zieloną transformacje jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR. Nasze doświadczenia w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, silne fundamenty finansowe w połączeniu ze wsparciem ze strony TDJ pozwoliły na rozpoczęcie działań związanych z rozwojem segmentu PV w strukturach Grupy – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Łączna wartość pozyskanych zamówień z sektora górniczego w 2Q2021 to 135 mln zł, z kolei ok. 200 mln zł to zaangażowanie finansowe (na 30.06.2021) Grupy w rozwój segmentu PV (zakup projektów, udzielone pożyczki do spółek celowych, poniesione koszty na budowę farm PV). Grupa w najbliższym czasie planuje również pozyskanie finansowania zewnętrznego na rozwój segmentu PV w oparciu o dostępne produkty i instrumenty finansowe dedykowane dla tego obszaru.


Zgodnie z przedstawioną w maju br. aktualizacją kierunków strategicznych zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję Grupy FAMUR w sektorze OZE, m.in. poprzez rozwój nowych kompetencji w obszarze kogeneracji, magazynowania energii, technologii SmartGrid oraz HVAC. Niezależnie od podejmowanych intensywnych działań dywersyfikacyjnych utrzymujemy silną pozycję na globalnym rynku dostawców maszyn i urządzeń górniczych oraz na bieżąco analizujemy sytuację zarówno na rodzimym, jak i zagranicznym rynku, dostosowując i optymalizując działania Grupy do zmieniającego się otoczenia – dodaje Mirosław Bendzera.

02/08/2021
Kolejny krok Grupy FAMUR w stronę zielonej transformacji

Grupa FAMUR konsekwentnie realizuje nowe kierunki strategiczne zaprezentowane w maju tego roku. Grupa, działając wspólnie z Projekt Solartechnik, zawarła 02.08.2021 r. umowę z Energa – Obrót SA na sprzedaż energii elektrycznej. Jest to ważny krok niedawno utworzonego przez FAMUR holdingu rozwijającego się w kierunku zielonej transformacji.

Łączna szacunkowa wartość kontraktu w terminie jego obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2024, wyniesie ok. 143 mln złotych. Jednocześnie Grupa konsekwentnie wzmacnia swoją ekspozycję w segmencie PV, m.in. wygrywając kolejne ponad 100 MW projektów w czerwcowej aukcji URE.

 - Podjęcie współpracy z Energą – Obrót SA w zakresie sprzedaży energii elektrycznej jest naszym pierwszym, komercyjnym efektem wdrażanych z sukcesem zmian oraz działań w nowych dla Grupy FAMUR obszarach biznesowych. Dynamicznie rozwijający się sektor elektrowni solarnych, a w szczególności oferta dla biznesu, umożliwia nam realizację wyznaczonych, strategicznych założeń, ale również efektywną dywersyfikację naszych działań w obszarze zielonej energii. Bogate doświadczenie oraz know-how Famuru wraz z kompetencjami Projekt Solartechnik pozwalają nam z optymizmem spojrzeć w przyszłość transformacji, która obecnie się dokonuje – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Założeniem nowego kierunku rozwoju Grupy FAMUR jest osiągnięcie do 2024 roku minimum 70 proc. przychodów pochodzących z obszaru pozawęglowego – w tym energetyki odnawialnej, transportu i logistyki oraz z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Pierwszym krokiem w realizacji tych postanowień była konsolidacja potencjału trzech firm: Grupy FAMUR, TDJ oraz Projekt Solartechnik.

 - Dzięki współpracy Projekt Solartechnik, Grupy FAMUR i TDJ, jesteśmy w stanie na szerszą niż dotąd skalę realizować nasze cele biznesowe, czego wyrazem jest umowa zawarta ze spółką Energa-Obrót. Skuteczność wspólnych działań potwierdza również wygranie kolejnych ponad 100 MW projektów PV w czerwcowej aukcji URE. Ma to dla nas szczególne znaczenie w dążeniu do osiągnięcia pozycji lidera w obszarze PV dla biznesu nie tylko w Polsce, ale również w Europie – dodaje Maciej Marcjanik, prezes zarządu spółki Projekt Solartechnik.

W wyniku konsolidacji Grupa FAMUR uzyskała ponad 1GW mocy projektów PV w portfelu. Obejmuje on około 130 MW projektów z wygraną aukcją 2019 i 2020, które aktualnie znajdują się w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021 r. oraz ponad 100 MW z wygraną aukcją w 2021, jak również ponad 750 MW projektów w trakcie rozwoju.

26/05/2021
Grupa FAMUR przekształca się w holding inwestujący w zieloną transformację

Producent maszyn górniczych modyfikuje kierunki strategiczne, aby skorzystać z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Grupa chce stać się liderem zielonej transformacji wśród przedsiębiorstw polskiego zaplecza okołogórniczego. Pierwszym etapem jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (P+S), TDJ i Grupy FAMUR. Strategiczna decyzja o rozpoczęciu budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację ma pozwolić Grupie FAMUR na osiągnięcie do końca 2024 r. poziomu minimum 70 proc. przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

Grupa FAMUR w związku z zapowiadanym aktywnym poszukiwaniem dróg rozwoju poza górnictwem zdefiniowała nowe kierunki strategiczne, które obejmują optymalizację aktywów górniczych, przebranżowienie wybranych zakładów produkcyjnych oraz rozwój w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację, w pierwszej kolejności poprzez wejście w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B i konsekwentne poszukiwanie atrakcyjnych inwestycji w obszarze związanych z OZE, transportem i logistyką oraz innych perspektywicznych branżach przemysłowych. W ramach modyfikacji kierunków strategicznych Grupa FAMUR podjęła decyzję o rezygnacji z dywersyfikacji w obszarze górnictwa skał twardych (HRM) i skupieniu się na ekspansji w stronę zielonej energetyki.

TDJ jako stabilny i długoterminowy inwestor będzie wspierał Grupę FAMUR w jej ekspansji w nowych kierunkach, a poprzez rozpoczęcie współpracy z Projekt Solartechnik otworzył Grupie możliwość wejścia w segment PV. Budowa wspólnego podmiotu oraz uzyskane dzięki temu przewagi stanowią platformę do osiągnięcia pozycji znaczącego gracza w obszarze fotowoltaiki - podkreśla Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ.

Projekt Solartechnik jest jednym z czołowych podmiotów na polskim rynku odnawialnych źródeł energii z doświadczeniem zdobytym na 10 europejskich rynkach w ramach budowy projektów o mocy ponad 300MW.

- Transformacja energetyczna Polski, choć niewątpliwie jest wyzwaniem dla sektora okołogórniczego, to równocześnie chcemy ją wykorzystać jako katalizator rozwoju Grupy FAMUR. Wejście w sektor fotowoltaiki jest efektem modyfikacji kierunków strategicznych w obliczu zmieniającego się dynamicznie otoczenia gospodarczego. Nasze kompetencje w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, silne fundamenty finansowe w połączeniu ze wsparciem ze strony TDJ - stabilnego i długoterminowego inwestora, pozwoliły na rozpoczęcie działań związanych z rozwojem segmentu PV w strukturach Grupy. Natomiast przewagi i szeroko pojęty kapitał rozwojowy, jaki wnoszą we wspólne przedsięwzięcie FAMUR i TDJ oraz wyjątkowe kompetencje i doświadczenie zespołu Projekt Solartechnik, stanowią unikalną bazę do jego szybkiego i efektywnego skalowania – komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Dzięki konsolidacji potencjału trzech firm Grupa FAMUR uzyska ponad 1GW mocy projektów PV w portfelu. Obejmuje on około 130 MW projektów z wygraną aukcją 2019 i 2020, które aktualnie znajdują się w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021r. oraz ponad 840 MW projektów w trakcie rozwoju.

Nasz profesjonalny zespół deweloperski, własne zaplecze budowlano–realizacyjne oraz biuro projektowe specjalizujące się w projektach PV sprawiły, że od lat skupiamy się na oferowaniu naszym klientom autorskich rozwiązań i systemów montażowych, budowie własnych instalacji fotowoltaicznych oraz obrocie komponentami. Cieszymy się, że dzięki połączeniu potencjałów Grupy FAMUR, TDJ i Projekt Solartechnik będziemy mogli jeszcze szerzej i efektywniej wspierać rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce, a docelowo na innych rynkach europejskich – komentuje Maciej Marcjanik, prezes zarządu i współwłaściciel Projekt Solartechnik.

W wyniku podjętych działań przez TDJ, P+S oraz Grupę FAMUR powstanie podmiot, w którym skoncentrowane będą projekty i kompetencje, niezbędne do realizacji planów w obszarze PV. W nowopowstałej strukturze Grupa FAMUR będzie miała kontrolny pakiet udziałów. W najbliższych kwartałach Grupa rozwijać będzie ofertę usług z zakresu budowy i realizacji wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań PV dla segmentu B2B.

Prezentacja Grupy FAMUR Podsumowanie 4 kwartału 2021 r.
Prezentacja Grupy FAMUR Podsumowanie 1 kwartału 2022 r.
FAMUR - Prezentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie czerwiec
Podsumowanie 2 kwartału oraz 1 półrocza 2022r.
Podsumowanie 3 kwartału i 9 miesięcy 2022r. oraz podsumowanie realizacji strategii Grupy FAMUR
Wybrane komunikaty prasowe
02/12/2016
Historyczna akwizycja. Grupa TDJ przejęła kontrolę nad Kopex SA

Przejęcie przez należącą do Tomasza Domogały Grupę TDJ kontroli nad Kopex SA wieńczy największą akwizycję w branży maszynowej w Polsce. Transakcja warta 880 mln zł umożliwi kontynuację restrukturyzacji Grupy Kopex, co docelowo pozwoli połączyć jej aktywa z Grupą FAMUR. Dalekosiężnym zamiarem jest zbudowanie silnego dostawcy kompleksowych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, operującego w skali globalnej.

Zawarte wczoraj (tj. 1 grudnia 2016 roku), pomiędzy Spółkami Grupy Kopex, spółką zależną TDJ SA oraz siedmioma bankami, porozumienie restrukturyzuje zadłużenie Kopex SA Równocześnie oznacza ono spełnienie ostatniego warunku koniecznego do nabycia przez spółkę zależną TDJ SA większościowego pakietu akcji Kopex SA

Przejęcie kontroli nad Kopex SA przez TDJ to wielki dzień dla naszej firmy i ważne wydarzenie dla całej branży okołogórniczej. Osiągnęliśmy cel, do którego konsekwentnie dążyliśmy od wielu lat. Otworzyliśmy drogę do połączenia potencjału Famuru i Kopeksu, którego celem jest stworzenie silnej firmy z Polski, odnoszącej sukcesy na rynku maszyn górniczych w skali globalnej. Dziękuję wszystkim osobom, które swoją pracą, decyzjami i zaangażowaniem przyczyniły się do tego, że dzisiejsza transakcja stała się faktem – mówi Tomasz Domogała, Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ SA

– Podpisane porozumienie kończy trwającą od lat rywalizację dwóch największych spółek na zapleczu polskiego górnictwa. Kopex i FAMUR konkurowały oraz współpracowały od dawna, a od teraz będą mogły lepiej realizować wspólne cele, posiadając tego samego głównego właściciela. Jestem zadowolony, że przekazuję Grupę Kopex w dobre ręce. Podzielam pogląd, że konsolidacja to szansa dla Grupy TDJ, Kopeksu i Famuru na stworzenie narodowego czempiona, wzmacniającego technologicznie polskie górnictwo i śmiało wychodzącego na rynki zagraniczne. Życzę Tomaszowi Domogale wszelkiego powodzenia – mówi Krzysztof Jędrzejewski. W transakcję przejęcia większościowego pakietu akcji Kopex SA, TDJ SA zaangażował wyłącznie własne środki, przejmując jednocześnie ryzyka związane z sytuacją finansową Grupy Kopex. TDJ nabył 10% pakiet akcji Kopex SA w styczniu 2014 roku, a następnie zwiększył zaangażowanie do niemal 33% w maju 2016 roku. Dzisiejsza transakcja zwiększa posiadany pakiet do 66% i daje TDJ kontrolę nad Grupą Kopex. TDJ jest także właścicielem 72% akcji FAMUR SA – Najważniejszym wyzwaniem stojącym obecnie przed nami jest odzyskanie rentowności przez Grupę Kopex i wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli finansowych spółki zgodnie z zawartą umową restrukturyzacji finansowej. W najbliższym czasie rozpoczniemy również pracę nad stworzeniem optymalnego modelu integracji potencjału Grupy Kopex z Grupą FAMUR, tak aby już na początku przyszłego roku móc ten proces rozpocząć  – mówi Tomasz Domogała, właściciel TDJ SA Podpisana umowa określa ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kopex. Porozumienie dotyczy m.in. kredytów i gwarancji udzielonych Kopex SA przez PKO BP SA, Pekao SA, ING Bank Śląski SA, BGŻ BNP Paribas SA oraz HSBC Bank Polska SA Łączna wartość zobowiązań wynosi ok. 620 mln zł. Głównym wyzwaniem dla TDJ będzie kontynuacja rozpoczętego przed kilkoma miesiącami programu restrukturyzacji operacyjnej Kopeksu. Jest on niezbędny ze względu na sytuację spółki i konieczność szybkiego odzyskania rentowności. Plan połączenia potencjału Famuru i Kopeksu zostanie opracowany w I kw. 2017 r. Produkty obu spółek dostępne są na rynkach w 30 krajach, na pięciu kontynentach. Sumaryczna wartość ich eksportu w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r. wynosiła blisko 1 mld zł. – Zrealizowana przez TDJ SA transakcja, ale także jej forma, otwiera nam ścieżkę dalszego, dynamicznego rozwoju. W jej wyniku naszym głównym zadaniem będzie skupienie się na kluczowych kwestiach operacyjnych umożliwiających opracowanie, a następnie efektywne wdrożenie projektu integracyjnego. Szereg innych obowiązków, typowych przy tak skomplikowanych transakcjach, pozostanie po stronie naszego większościowego akcjonariusza. Mając na uwadze dzisiejsze otoczenie rynkowe, już samo wykorzystanie potencjału Kopeksu stanowi  olbrzymie wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że posiadamy niezbędne doświadczenie nabyte w trakcie przeprowadzonych wcześniej procesów akwizycyjnych, jak również odpowiednie zasoby organizacyjne, żeby skutecznie przeprowadzić proces konsolidacji – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA –  Realizowany projekt wpisuje się w ogólnoświatowy trend konsolidacyjny w naszej branży, który mogliśmy zaobserwować w ostatnich latach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy na Ukrainie.   Dzięki niemu będziemy dysponować szerokim portfolio produktów i usług oraz wypracowanymi przez lata modelami postępowań na konkretnych rynkach. To olbrzymi potencjał pozwalający na zbudowanie silnej polskiej firmy, która dysponując nowoczesną i konkurencyjną ofertą, jest gotowa do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym. Tym samym będziemy w stanie zintensyfikować realizację programu ekspansji zagranicznej Go Global i skutecznie konkurować na globalnym rynku – dodaje. Enterprise Value transakcji wyniosła ok. 880 mln zł, na co  składa się zadłużenie Spółki w wysokości ok. 620 mln zł oraz jej kapitalizacja w wysokości ok. 260 mln zł.    

17/03/2016
Grupa FAMUR konsoliduje branżę górniczą

17 marca 2016 roku spółka celowa TDJ SA, dominującego akcjonariusza FAMUR SA, zawarła z Panem Krzysztofem Jędrzejewskim umowę warunkową nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopex SA FAMUR otrzymał też informację, że będzie mógł wejść w prawa wynikające z powyższej umowy.

Zawarcie umowy uzależnione jest m.in. pozytywnych wyników Due Dilligence, restrukturyzacji finansowania Grupy Kapitałowej Kopex oraz otrzymania od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację. – Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę trudną sytuację sektora, podjęcie kluczowych decyzji ze strony wierzycieli Kopex oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostanie zrealizowane jak najszybciej z uwzględnieniem obecnych warunków rynkowych. Jest to absolutnie kluczowe dla powodzenia całego procesu. Jeśli harmonogram będzie przebiegać zgodnie z naszymi oczekiwaniami mamy szansę przeprowadzić  transakcję w sierpniu, a pierwsze efekty współpracy powinny być widoczne już w momencie formalnego przejęcia przez FAMUR kontroli nad Kopexem – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA Spełnienie warunków tej umowy umożliwi zbudowanie w przyszłości jednego silnego podmiotu opierającego się zarówno o FAMUR, jak i o Kopex. Warunkiem kluczowym tej transakcji jest kwestia wypracowania porozumienia z obecnymi wierzycielami Grupy Kapitałowej Kopex, które umożliwi stabilizację źródeł finansowania Grupy w długim terminie. Konsolidacja to w obecnej sytuacji rynkowej właściwy kierunek rozwoju dla obu firm, a planowana  operacja oznacza możliwość istotnego zwiększenia skali, jakości i efektywności prowadzonych działań na rynku krajowym i zagranicznym. – To najważniejszy moment w dotychczasowej historii spółek FAMUR i Kopex. Przed nami okres, który może przynieść wiele korzyści. To szansa na stabilizację oraz znakomita baza dla rozwoju obu firm, a przez to także całego Śląska. Połączone spółki stanowiłyby jedną z większych firm przemysłowych w Polsce, która z pewnością mogłaby dołączyć do grupy Championów narodowych, których tworzenie jest promowane w planie Ministra Morawieckiego. Z tej perspektywy jeszcze bardziej realne stanie się podbijanie rynków światowych  „Polskim Kombajnem Górniczym” i innymi produktami, z których jako polscy producenci jesteśmy znani już od wielu lat. Chciałbym, aby przyszłe połączenie potencjałów było wspólnym dziełem akcjonariuszy i pracowników spółek FAMUR i Kopex – dodaje Mirosław Bendzera. Historia obydwu firm pokazuje jak polska myśl technologiczna może być wykorzystywana na rzecz rozwoju górnictwa, nie tylko polskiego, ale również światowego. Innowacyjne technologie, prężnie funkcjonujące działy R&D, wieloletnie doświadczenie to tylko niektóre elementy, których jakość jest doceniana przez zagranicznych partnerów Grupy FAMUR i Kopexu.

07/09/2016
Osiągnięto wstępne porozumienie pozwalające na restrukturyzację zadłużenia finansowego Grupy Kopex

Dzisiaj, po kilkumiesięcznych negocjacjach, zostały podpisane Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopex SA oraz jej wybranych spółek zależnych (tzw. term sheet), określające kierunek restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex. Głównym celem podpisanego dokumentu jest odsunięcie ryzyka upadłości spółek z Grupy Kopex, dostosowanie warunków spłaty wierzytelności finansowych do trudnej sytuacji Grupy i stworzenie możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli finansowych w możliwie najszerszym zakresie.

Podpisany term sheet zarysowuje kluczowe kierunki i założenia działań restrukturyzacyjnych, przewidujących m.in. spłatę zadłużenia ze środków wypracowanych z działalności operacyjnej oraz w wyniku zbywania aktywów, których wartość jest niewystarczająca dla zaspokojenia wszystkich zobowiązań narosłych w ramach Grupy Kopex. Powyższe wymusza konieczność restrukturyzacji zadłużenia oraz pilnego wdrożenia przygotowanego przez Zarząd Kopeksu, we współpracy z zewnętrznymi doradcami, planu restrukturyzacji spółek Grupy Kopex. Jest to trudny i bardzo ambitny plan, którego przeprowadzenie jest absolutnie niezbędne i powinno nastąpić maksymalnie do końca 2021 roku. - Program restrukturyzacji całej Grupy Kopex, jak i jego realizacja, są wymagane przez banki, aby utrzymać dalsze finasowanie Kopeksu. Co więcej, banki oczekują od nas, jako Inwestora, że zaraz po przejęciu kontroli nad Kopeksem, w pełni zaangażujemy się w realizację tego programu wierząc, iż jedynie dzięki zasobom, doświadczeniu i know-how TDJ jest możliwy sukces pełnego wykonania jego założeń. Dodatkowym wymogiem banków było udzielenie Grupie Kopex przez Inwestora finasowania ratunkowego. Jako Grupa TDJ zadeklarowaliśmy takie finansowanie w wysokości do 100 mln zł. Należy również dodatkowo zaznaczyć, że większość kwoty z ceny zapłaty za zakup kolejnego pakietu akcji od pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, tj. 60 mln zł, trafi bezpośrednio do Kopeksu na spłatę kredytów. Instytucje finansowe wyraziły zgodę na sprzedaż na naszą rzecz części wierzytelności z dyskontem, jeżeli zrealizujemy wymagany przez banki program restrukturyzacji. Kompromis był bardzo trudny do osiągnięcia. Warunki postawione przed nami przez banki traktujemy jako ogromne wyzwanie i są one dla nas warunkami brzegowymi. – mówi Czesław Kisiel Prezes Zarządu TDJ SA Podpisanie porozumienia nie kończy rozmów i prac nad ostatecznym kształtem restrukturyzacji długu Grupy Kopex, której szczegółowe warunki oraz przebieg zostaną uzgodnione dopiero w umowie restrukturyzacyjnej. Stanowi ono jednak istotny krok naprzód oraz wyraz woli i determinacji stron w dążeniu do ratowania Grupy Kopex. Dokument ten, w swym obecnym kształcie stanowi bazę do dalszych negocjacji dotyczących treści umowy restrukturyzacyjnej, jaka ma zostać zawarta pomiędzy bankami, spółkami Grupy Kopex oraz Inwestorem, ustalającej szczegółowe warunki restrukturyzacji oraz jej przebieg. Celem zaangażowanych stron jest uzgodnienie i podpisanie umowy restrukturyzacyjnej do końca listopada br. Rozmowy prowadzone z wierzycielami finansowymi Grupy Kopex są konsekwencją podpisanej 17 marca br. przez spółkę celową TDJ i Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego warunkowej umowy nabycia przez Grupę TDJ kontrolnego pakietu akcji Kopex SA Zgodnie z tą umową, osiągnięcie porozumienia dotyczącego restrukturyzacji długu Kopeksu stanowi jeden z warunków koniecznych do przeprowadzenia procesu konsolidacji branży okołogórniczej. Dotychczas TDJ uzyskał już zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie kontroli nad Kopex SA Poza akceptacją wyników trwającego wciąż, złożonego due diligence, drugim niezbędnym krokiem będzie ustalenie ostatecznego kształtu i warunków restrukturyzacji, potwierdzone zawarciem umowy restrukturyzacyjnej. Badanie stanu spółek Grupy Kopex potwierdza ich dramatyczny stan, gdyż realna wartość aktywów diametralnie odbiega od tej prezentowanej w przeszłości. Potwierdzają to chociażby utworzone w bieżącym roku odpisy na kwotę ok. 1,4 mld zł oraz planowane kolejne na ponad 0,5 mld zł. – Po podpisaniu w marcu br. umowy warunkowej z pełną determinacją zaangażowaliśmy się w próbę uratowania marki i potencjału Grupy Kopex. W wyniku połączonej pracy doradców, pełnego zaangażowania banków i nas jako Inwestora, mimo długich i trudnych negocjacji, została wypracowana propozycja restrukturyzacji zadłużenia Kopeksu, która w możliwie największym stopniu uwzględnia oczekiwania wszystkich wierzycieli finansowych, dzięki czemu spotkała się z ich akceptacją. W ostatnich miesiącach zrobiliśmy wszystko co było możliwe, aby wypracować propozycję, która znajdzie akceptację wszystkich instytucji finansowych, godząc ich niejednokrotnie sprzeczne interesy – mówi Czesław Kisiel. – Jest to jednak wciąż początek pracy. Dopiero podpisanie umowy restrukturyzacyjnej  oraz pozytywne zakończenie due diligence otworzy nam w pełni drogę do konsolidacji branży poprzez integrację w ramach Grupy FAMUR kluczowych spółek zaplecza górniczego. Zyskamy w ten sposób szansę utworzenia silnego polskiego podmiotu, który dzięki połączeniu pozycji rynkowej, wypracowanego know-how oraz dotychczasowych doświadczeń Famuru i Kopeksu, będzie miał szansę na realizację kompleksowych projektów dla sektora wydobywczego na całym świecie w ramach skutecznej konkurencji ze światowymi potentatami branży okołogórniczej – dodaje. W obliczu stale pogarszającej się sytuacji Grupy Kopex, pełne zaangażowanie TDJ w ratowanie spółki i wypracowanie porozumienia z bankami stwarza realną szansę na zachowanie części jej kompetencji oraz potencjału, a w konsekwencji na utrzymanie wielu z dotychczasowych miejsc pracy w Kopeksie. – Uważamy, że w świetle kryzysu, jaki w ostatnich kilku latach dotyka górnictwo w Polsce, konsolidacja jest dzisiaj najlepszą drogą rozwoju branży okołogórniczej, która w długim terminie umożliwi istotne zwiększenie skali, jakości i efektywności działań prowadzonych na rynku polskim i za granicą. Należy podkreślić, że z punktu widzenia powodzenia całego procesu integracji potencjałów Grup FAMUR i Kopex kluczowym czynnikiem jest szybkie rozpoczęcie restrukturyzacji Kopeksu i jej spółek zależnych. Brak zdecydowanych i szybkich działań naprawczych powoduje, że skala problemów dotykających Grupę Kopex oraz ich konsekwencji jest z każdym miesiącem coraz większa. W obecnej sytuacji rynkowej głęboka restrukturyzacja Kopeksu jest nieunikniona i stanowi jedyną szansę na uratowanie tej spółki. Mamy świadomość, że jest to proces trudny i długotrwały, ale jesteśmy zdeterminowani, by zakończyć go sukcesem. Mamy nadzieję, że konsolidacja branży będzie wspólnym dziełem pracowników i akcjonariuszy TDJ i Kopeksu – dodaje Czesław Kisiel.

02/12/2016
Historyczna akwizycja. Grupa TDJ przejęła kontrolę nad Kopex SA

Przejęcie przez należącą do Tomasza Domogały Grupę TDJ kontroli nad Kopex SA wieńczy największą akwizycję w branży maszynowej w Polsce. Transakcja warta 880 mln zł umożliwi kontynuację restrukturyzacji Grupy Kopex, co docelowo pozwoli połączyć jej aktywa z Grupą FAMUR. Dalekosiężnym zamiarem jest zbudowanie silnego dostawcy kompleksowych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, operującego w skali globalnej.

Zawarte wczoraj (tj. 1 grudnia 2016 roku), pomiędzy Spółkami Grupy Kopex, spółką zależną TDJ SA oraz siedmioma bankami, porozumienie restrukturyzuje zadłużenie Kopex SA Równocześnie oznacza ono spełnienie ostatniego warunku koniecznego do nabycia przez spółkę zależną TDJ SA większościowego pakietu akcji Kopex SA

Przejęcie kontroli nad Kopex SA przez TDJ to wielki dzień dla naszej firmy i ważne wydarzenie dla całej branży okołogórniczej. Osiągnęliśmy cel, do którego konsekwentnie dążyliśmy od wielu lat. Otworzyliśmy drogę do połączenia potencjału Famuru i Kopeksu, którego celem jest stworzenie silnej firmy z Polski, odnoszącej sukcesy na rynku maszyn górniczych w skali globalnej. Dziękuję wszystkim osobom, które swoją pracą, decyzjami i zaangażowaniem przyczyniły się do tego, że dzisiejsza transakcja stała się faktem – mówi Tomasz Domogała, Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ SA

– Podpisane porozumienie kończy trwającą od lat rywalizację dwóch największych spółek na zapleczu polskiego górnictwa. Kopex i FAMUR konkurowały oraz współpracowały od dawna, a od teraz będą mogły lepiej realizować wspólne cele, posiadając tego samego głównego właściciela. Jestem zadowolony, że przekazuję Grupę Kopex w dobre ręce. Podzielam pogląd, że konsolidacja to szansa dla Grupy TDJ, Kopeksu i Famuru na stworzenie narodowego czempiona, wzmacniającego technologicznie polskie górnictwo i śmiało wychodzącego na rynki zagraniczne. Życzę Tomaszowi Domogale wszelkiego powodzenia – mówi Krzysztof Jędrzejewski. W transakcję przejęcia większościowego pakietu akcji Kopex SA, TDJ SA zaangażował wyłącznie własne środki, przejmując jednocześnie ryzyka związane z sytuacją finansową Grupy Kopex. TDJ nabył 10% pakiet akcji Kopex SA w styczniu 2014 roku, a następnie zwiększył zaangażowanie do niemal 33% w maju 2016 roku. Dzisiejsza transakcja zwiększa posiadany pakiet do 66% i daje TDJ kontrolę nad Grupą Kopex. TDJ jest także właścicielem 72% akcji FAMUR SA – Najważniejszym wyzwaniem stojącym obecnie przed nami jest odzyskanie rentowności przez Grupę Kopex i wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli finansowych spółki zgodnie z zawartą umową restrukturyzacji finansowej. W najbliższym czasie rozpoczniemy również pracę nad stworzeniem optymalnego modelu integracji potencjału Grupy Kopex z Grupą FAMUR, tak aby już na początku przyszłego roku móc ten proces rozpocząć  – mówi Tomasz Domogała, właściciel TDJ SA Podpisana umowa określa ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kopex. Porozumienie dotyczy m.in. kredytów i gwarancji udzielonych Kopex SA przez PKO BP SA, Pekao SA, ING Bank Śląski SA, BGŻ BNP Paribas SA oraz HSBC Bank Polska SA Łączna wartość zobowiązań wynosi ok. 620 mln zł. Głównym wyzwaniem dla TDJ będzie kontynuacja rozpoczętego przed kilkoma miesiącami programu restrukturyzacji operacyjnej Kopeksu. Jest on niezbędny ze względu na sytuację spółki i konieczność szybkiego odzyskania rentowności. Plan połączenia potencjału Famuru i Kopeksu zostanie opracowany w I kw. 2017 r. Produkty obu spółek dostępne są na rynkach w 30 krajach, na pięciu kontynentach. Sumaryczna wartość ich eksportu w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r. wynosiła blisko 1 mld zł. – Zrealizowana przez TDJ SA transakcja, ale także jej forma, otwiera nam ścieżkę dalszego, dynamicznego rozwoju. W jej wyniku naszym głównym zadaniem będzie skupienie się na kluczowych kwestiach operacyjnych umożliwiających opracowanie, a następnie efektywne wdrożenie projektu integracyjnego. Szereg innych obowiązków, typowych przy tak skomplikowanych transakcjach, pozostanie po stronie naszego większościowego akcjonariusza. Mając na uwadze dzisiejsze otoczenie rynkowe, już samo wykorzystanie potencjału Kopeksu stanowi  olbrzymie wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że posiadamy niezbędne doświadczenie nabyte w trakcie przeprowadzonych wcześniej procesów akwizycyjnych, jak również odpowiednie zasoby organizacyjne, żeby skutecznie przeprowadzić proces konsolidacji – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA –  Realizowany projekt wpisuje się w ogólnoświatowy trend konsolidacyjny w naszej branży, który mogliśmy zaobserwować w ostatnich latach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy na Ukrainie.   Dzięki niemu będziemy dysponować szerokim portfolio produktów i usług oraz wypracowanymi przez lata modelami postępowań na konkretnych rynkach. To olbrzymi potencjał pozwalający na zbudowanie silnej polskiej firmy, która dysponując nowoczesną i konkurencyjną ofertą, jest gotowa do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym. Tym samym będziemy w stanie zintensyfikować realizację programu ekspansji zagranicznej Go Global i skutecznie konkurować na globalnym rynku – dodaje. Enterprise Value transakcji wyniosła ok. 880 mln zł, na co  składa się zadłużenie Spółki w wysokości ok. 620 mln zł oraz jej kapitalizacja w wysokości ok. 260 mln zł.    

17/03/2016
Grupa FAMUR konsoliduje branżę górniczą

17 marca 2016 roku spółka celowa TDJ SA, dominującego akcjonariusza FAMUR SA, zawarła z Panem Krzysztofem Jędrzejewskim umowę warunkową nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopex SA FAMUR otrzymał też informację, że będzie mógł wejść w prawa wynikające z powyższej umowy.

Zawarcie umowy uzależnione jest m.in. pozytywnych wyników Due Dilligence, restrukturyzacji finansowania Grupy Kapitałowej Kopex oraz otrzymania od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację. – Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę trudną sytuację sektora, podjęcie kluczowych decyzji ze strony wierzycieli Kopex oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostanie zrealizowane jak najszybciej z uwzględnieniem obecnych warunków rynkowych. Jest to absolutnie kluczowe dla powodzenia całego procesu. Jeśli harmonogram będzie przebiegać zgodnie z naszymi oczekiwaniami mamy szansę przeprowadzić  transakcję w sierpniu, a pierwsze efekty współpracy powinny być widoczne już w momencie formalnego przejęcia przez FAMUR kontroli nad Kopexem – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA Spełnienie warunków tej umowy umożliwi zbudowanie w przyszłości jednego silnego podmiotu opierającego się zarówno o FAMUR, jak i o Kopex. Warunkiem kluczowym tej transakcji jest kwestia wypracowania porozumienia z obecnymi wierzycielami Grupy Kapitałowej Kopex, które umożliwi stabilizację źródeł finansowania Grupy w długim terminie. Konsolidacja to w obecnej sytuacji rynkowej właściwy kierunek rozwoju dla obu firm, a planowana  operacja oznacza możliwość istotnego zwiększenia skali, jakości i efektywności prowadzonych działań na rynku krajowym i zagranicznym. – To najważniejszy moment w dotychczasowej historii spółek FAMUR i Kopex. Przed nami okres, który może przynieść wiele korzyści. To szansa na stabilizację oraz znakomita baza dla rozwoju obu firm, a przez to także całego Śląska. Połączone spółki stanowiłyby jedną z większych firm przemysłowych w Polsce, która z pewnością mogłaby dołączyć do grupy Championów narodowych, których tworzenie jest promowane w planie Ministra Morawieckiego. Z tej perspektywy jeszcze bardziej realne stanie się podbijanie rynków światowych  „Polskim Kombajnem Górniczym” i innymi produktami, z których jako polscy producenci jesteśmy znani już od wielu lat. Chciałbym, aby przyszłe połączenie potencjałów było wspólnym dziełem akcjonariuszy i pracowników spółek FAMUR i Kopex – dodaje Mirosław Bendzera. Historia obydwu firm pokazuje jak polska myśl technologiczna może być wykorzystywana na rzecz rozwoju górnictwa, nie tylko polskiego, ale również światowego. Innowacyjne technologie, prężnie funkcjonujące działy R&D, wieloletnie doświadczenie to tylko niektóre elementy, których jakość jest doceniana przez zagranicznych partnerów Grupy FAMUR i Kopexu.

07/09/2016
Osiągnięto wstępne porozumienie pozwalające na restrukturyzację zadłużenia finansowego Grupy Kopex

Dzisiaj, po kilkumiesięcznych negocjacjach, zostały podpisane Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopex SA oraz jej wybranych spółek zależnych (tzw. term sheet), określające kierunek restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex. Głównym celem podpisanego dokumentu jest odsunięcie ryzyka upadłości spółek z Grupy Kopex, dostosowanie warunków spłaty wierzytelności finansowych do trudnej sytuacji Grupy i stworzenie możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli finansowych w możliwie najszerszym zakresie.

Podpisany term sheet zarysowuje kluczowe kierunki i założenia działań restrukturyzacyjnych, przewidujących m.in. spłatę zadłużenia ze środków wypracowanych z działalności operacyjnej oraz w wyniku zbywania aktywów, których wartość jest niewystarczająca dla zaspokojenia wszystkich zobowiązań narosłych w ramach Grupy Kopex. Powyższe wymusza konieczność restrukturyzacji zadłużenia oraz pilnego wdrożenia przygotowanego przez Zarząd Kopeksu, we współpracy z zewnętrznymi doradcami, planu restrukturyzacji spółek Grupy Kopex. Jest to trudny i bardzo ambitny plan, którego przeprowadzenie jest absolutnie niezbędne i powinno nastąpić maksymalnie do końca 2021 roku. - Program restrukturyzacji całej Grupy Kopex, jak i jego realizacja, są wymagane przez banki, aby utrzymać dalsze finasowanie Kopeksu. Co więcej, banki oczekują od nas, jako Inwestora, że zaraz po przejęciu kontroli nad Kopeksem, w pełni zaangażujemy się w realizację tego programu wierząc, iż jedynie dzięki zasobom, doświadczeniu i know-how TDJ jest możliwy sukces pełnego wykonania jego założeń. Dodatkowym wymogiem banków było udzielenie Grupie Kopex przez Inwestora finasowania ratunkowego. Jako Grupa TDJ zadeklarowaliśmy takie finansowanie w wysokości do 100 mln zł. Należy również dodatkowo zaznaczyć, że większość kwoty z ceny zapłaty za zakup kolejnego pakietu akcji od pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, tj. 60 mln zł, trafi bezpośrednio do Kopeksu na spłatę kredytów. Instytucje finansowe wyraziły zgodę na sprzedaż na naszą rzecz części wierzytelności z dyskontem, jeżeli zrealizujemy wymagany przez banki program restrukturyzacji. Kompromis był bardzo trudny do osiągnięcia. Warunki postawione przed nami przez banki traktujemy jako ogromne wyzwanie i są one dla nas warunkami brzegowymi. – mówi Czesław Kisiel Prezes Zarządu TDJ SA Podpisanie porozumienia nie kończy rozmów i prac nad ostatecznym kształtem restrukturyzacji długu Grupy Kopex, której szczegółowe warunki oraz przebieg zostaną uzgodnione dopiero w umowie restrukturyzacyjnej. Stanowi ono jednak istotny krok naprzód oraz wyraz woli i determinacji stron w dążeniu do ratowania Grupy Kopex. Dokument ten, w swym obecnym kształcie stanowi bazę do dalszych negocjacji dotyczących treści umowy restrukturyzacyjnej, jaka ma zostać zawarta pomiędzy bankami, spółkami Grupy Kopex oraz Inwestorem, ustalającej szczegółowe warunki restrukturyzacji oraz jej przebieg. Celem zaangażowanych stron jest uzgodnienie i podpisanie umowy restrukturyzacyjnej do końca listopada br. Rozmowy prowadzone z wierzycielami finansowymi Grupy Kopex są konsekwencją podpisanej 17 marca br. przez spółkę celową TDJ i Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego warunkowej umowy nabycia przez Grupę TDJ kontrolnego pakietu akcji Kopex SA Zgodnie z tą umową, osiągnięcie porozumienia dotyczącego restrukturyzacji długu Kopeksu stanowi jeden z warunków koniecznych do przeprowadzenia procesu konsolidacji branży okołogórniczej. Dotychczas TDJ uzyskał już zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie kontroli nad Kopex SA Poza akceptacją wyników trwającego wciąż, złożonego due diligence, drugim niezbędnym krokiem będzie ustalenie ostatecznego kształtu i warunków restrukturyzacji, potwierdzone zawarciem umowy restrukturyzacyjnej. Badanie stanu spółek Grupy Kopex potwierdza ich dramatyczny stan, gdyż realna wartość aktywów diametralnie odbiega od tej prezentowanej w przeszłości. Potwierdzają to chociażby utworzone w bieżącym roku odpisy na kwotę ok. 1,4 mld zł oraz planowane kolejne na ponad 0,5 mld zł. – Po podpisaniu w marcu br. umowy warunkowej z pełną determinacją zaangażowaliśmy się w próbę uratowania marki i potencjału Grupy Kopex. W wyniku połączonej pracy doradców, pełnego zaangażowania banków i nas jako Inwestora, mimo długich i trudnych negocjacji, została wypracowana propozycja restrukturyzacji zadłużenia Kopeksu, która w możliwie największym stopniu uwzględnia oczekiwania wszystkich wierzycieli finansowych, dzięki czemu spotkała się z ich akceptacją. W ostatnich miesiącach zrobiliśmy wszystko co było możliwe, aby wypracować propozycję, która znajdzie akceptację wszystkich instytucji finansowych, godząc ich niejednokrotnie sprzeczne interesy – mówi Czesław Kisiel. – Jest to jednak wciąż początek pracy. Dopiero podpisanie umowy restrukturyzacyjnej  oraz pozytywne zakończenie due diligence otworzy nam w pełni drogę do konsolidacji branży poprzez integrację w ramach Grupy FAMUR kluczowych spółek zaplecza górniczego. Zyskamy w ten sposób szansę utworzenia silnego polskiego podmiotu, który dzięki połączeniu pozycji rynkowej, wypracowanego know-how oraz dotychczasowych doświadczeń Famuru i Kopeksu, będzie miał szansę na realizację kompleksowych projektów dla sektora wydobywczego na całym świecie w ramach skutecznej konkurencji ze światowymi potentatami branży okołogórniczej – dodaje. W obliczu stale pogarszającej się sytuacji Grupy Kopex, pełne zaangażowanie TDJ w ratowanie spółki i wypracowanie porozumienia z bankami stwarza realną szansę na zachowanie części jej kompetencji oraz potencjału, a w konsekwencji na utrzymanie wielu z dotychczasowych miejsc pracy w Kopeksie. – Uważamy, że w świetle kryzysu, jaki w ostatnich kilku latach dotyka górnictwo w Polsce, konsolidacja jest dzisiaj najlepszą drogą rozwoju branży okołogórniczej, która w długim terminie umożliwi istotne zwiększenie skali, jakości i efektywności działań prowadzonych na rynku polskim i za granicą. Należy podkreślić, że z punktu widzenia powodzenia całego procesu integracji potencjałów Grup FAMUR i Kopex kluczowym czynnikiem jest szybkie rozpoczęcie restrukturyzacji Kopeksu i jej spółek zależnych. Brak zdecydowanych i szybkich działań naprawczych powoduje, że skala problemów dotykających Grupę Kopex oraz ich konsekwencji jest z każdym miesiącem coraz większa. W obecnej sytuacji rynkowej głęboka restrukturyzacja Kopeksu jest nieunikniona i stanowi jedyną szansę na uratowanie tej spółki. Mamy świadomość, że jest to proces trudny i długotrwały, ale jesteśmy zdeterminowani, by zakończyć go sukcesem. Mamy nadzieję, że konsolidacja branży będzie wspólnym dziełem pracowników i akcjonariuszy TDJ i Kopeksu – dodaje Czesław Kisiel.

Nasze notowania giełdowe

Notowania bieżące

26/03/2023

3.69 zł

Ikona czerwonej strzałki -0.03 zł | -0.81%

Dane o akcjach

Eminent Famur S.A
ISIN PLFAMUR00012
Ticker GPW FMF
Liczba akcji 574 680 673 szt.
Free float 29,65%

Do pobrania

Wartość akcji FAMUR

Wolumen

22/06/2022

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2021 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2021 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

22/06/2021

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2020 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

29/06/2020

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2019 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2019 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

17/06/2019

W dniu 17 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 304.622.055,88 z (tj. 0,53 zł na jedną akcję). Termin wypłaty dywidendy – 22 lipiec 2019 r.

29/06/2018

W dniu 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 252.895.813,28 z (tj. 0,44 zł na jedną akcję). Termin wypłaty dywidendy – 17 lipca 2018 r.

27/06/2017

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2016 nie będzie wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2016 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

24/06/2016

W 2015 r. spółka FAMUR SA nie wygenerowała jednostkowego zysku netto. W dniu 24 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy z kapitału zapasowego Spółki.

16/06/2015

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2015 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2014 nie będzie wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2014 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

30/06/2014

W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 404.460.000,00 (tj. 0,84 zł na jedną akcję). Termin wypłaty dywidendy – 25 lipca 2014 r.

26/06/2013

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR SA, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2012 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2012 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

28/06/2012

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2011 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2011 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

21/07/2011

W dniu 21 lipca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy o wartości 0,62 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom poprzez wydanie akcji Spółek Zamet Industry SA i Polska Grupa Odlewnicza SA oraz poprzez wypłatę dywidendy pieniężnej.Wysokość dywidendy – 298.530.000,00 zł (część pieniężna i niepieniężna); Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcje – 0,62 zł; Liczba akcji objęta dywidendą – 481.500.000;Dzień dywidendy – 16 sierpnia 2011 roku; Termin wypłaty dywidendy – 6 września 2011 roku.

30/06/2010

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR SA, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2009 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2009 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Kalendarium

24

kwietnia

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2022 ROK

29

maja

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

28

sierpnia

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

13

listopada

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU
Kontakt
Masz pytania? Napisz

Dział Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339
InvestorRelations@famur.com

Globe icon PL Globe icon