Relacje Inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

Więcej

Skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 1Q2018 1Q2019
Przychody ze sprzedaży 1 176,4 708,8 801,0 1 029,7 1 459,6 2 229,1 501,5 473,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 224,6 121,9 43,1 113,7 132,9 300,2 52,5 88,4
EBITDA 384,7 275,9 184,0 238,6 308,0 491,4 103,4 135,2
Zysk (strata) netto 213,2 100,3 51,5 93,8 56,8 219,5 38,9 65,7

Bilans

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 1Q2018 1Q2019
Suma bilansowa 1 549,2 1 338,0 1 258,9 1 774,8 3 138,1 2 879,6 3 087,2 2 990,3
Aktywa trwałe  744,6  780,7  701,2  669,7 1 098,7 1 158,0 1 084,2 1 211,2
Aktywa obrotowe  804,6 557,3 557,7 1 105,1 2 039,3

 1 721,6

2 003,0 1 779,1
Kapitał własny  1 142,7  840,0  890,2 993,2 1 550,0 1 587,4 1 586,3 1 661,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 406,5  497,9 368,7 781,6 1 576,3 1 274,3 1 486,7 1 309,9
Dług netto  -137,7  18,0 72,8  -133,5 79,5 280,9 12,7 172,0

Rachunek przepływów pieniężnych

[mln PLN] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 1Q2018 1Q2019
Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej

277,4 396,9 115,1 314,2 192,2 215,3 59,2 201,2
Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej

-138,2 -97,6 -160,5 -84,3 -231,3 -138,4 12,1 -48,4
Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej

-119,2 -437,2 -1,7 185,2 286,9 -459,6 -145,8 -5,8
Przepływy pieniężne netto,

razem

20,1 -137,9 -47,0 415,1 247,8 -382,7 -74,4 147,0

Materiały do pobrania

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691190339 InvestorRelations@famur.com.pl