RODO

Więcej


Zasady przetwarzania danych osobowych

FAMUR SA w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności przedstawia politykę  wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
FAMUR SA przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • „przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”,
 • „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,
 • „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,
 • „prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,
 • „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,
 • „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.


Zgodność przetwarzania z prawem:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest FAMUR SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. 


Inspektor ochrony danych

Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@famur.com oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres” FAMUR SA ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 


Podstawa prawna przetwarzania danych

 • udzielona zgoda,
 • wykonanie umowy,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Grupę FAMUR do przechowywania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 • okres niezbędny do świadczenia usług przez Grupę FAMUR,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.


Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi IT,
 • kurierzy,
 • firmy dostawcze,
 • firmy ochroniarskie,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • inne spółki Grupy FAMUR na zasadzie współadministrowania.


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych

Macie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 • ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez FAMUR SA macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych. 


Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

FAMUR SA posiada profile w mediach społecznościowych prowadzi strony internetowe na następujących portalach społecznościowych (dalej: Operator/Operatorzy):

Facebook: https://www.facebook.com/famurgroup/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/famurgroup

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTl8DkQ3_RuPOL9wGTNMcJg
Vimeo: https://vimeo.com/famur
FAMUR SA ma ograniczony wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez Operatorów w zakresie, w jakim Operatorzy przetwarzają te dane jako odrębni Administratorzy lub Współadministratorzy (np. zarządzenie użytkownikami i udostępnianymi informacjami, współadministrowanie z Facebookiem).
W kwestiach, na które możemy mieć wpływ, działamy w ramach udostępnionych możliwości w zakresie obsługi zgodnej z zasadami prywatności Operatora.
Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Państwem kontakt (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako FAMUR SA nie posiadamy dostępu.
Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora możecie Państwo znaleźć
w polityce prywatności Operatora:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
Vimeo: https://vimeo.com/privacy
Celem przetwarzania danych na naszych portalach społecznościowych jest informowanie Państwa o naszych produktach i wydarzeniach związanych z Grupą FAMUR oraz naszą branżą, umożliwienie wyrażenia Państwa opinii ta temat publikowanych treści oraz prowadzenie korespondencji związanej z tematami, z którymi Państwo się do nas zwracacie.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Zamieszczane przez Państwa na stronach naszych portali społecznościowych dane, np. komentarze, filmy wideo, zdjęcia, linki, publiczne wiadomości itp. są publikowane przez platformę portali społecznościowych i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane lub przetwarzane w innych celach.
Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści na naszych profilach w mediach społecznościowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba - naruszają one przepisy prawa (w tym prawa autorskiego i karnego), nieprzyzwoite komentarze i/lub załączniki, także zdjęcia lub wideo, niezatwierdzone informacje reklamowe, etc. Treści mogą zostać usunięte również ze względu na aktualizację wątku.
Wszystkie opublikowane przez Państwa posty na portalach społecznościowych pozostają na osi czasu przez cały czas, chyba że usuniemy je ze względu na aktualizację wątku, naruszenia prawa, lub naruszenia naszych wytycznych.

 


Pliki cookies naszej polityki prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu FAMUR SA , z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 ,40-698 Katowice.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Zmiany naszej polityki prywatności

FAMUR SA zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
Katowice, 10.02.2021 r.