fbpx

Sukces konsolidacji branży zaplecza górniczego – Grupa FAMUR przejmuje Grupę KOPEX

9 maja 2017 roku FAMUR SA złożył TDJ propozycję zakupu 65,8% akcji KOPEX SA Akwizycja Kopeksu stanowi przełom w rozwoju Grupy FAMUR. Jest to także bardzo ważny krok w procesie konsolidacji krajowych producentów maszyn górniczych, który Grupa FAMUR rozpoczęła kilkanaście lat temu.

Połączenie potencjału Famuru i Kopeksu pozwoli na budowę silnej, polskiej firmy z pozycją lidera w regionie i liczącego się gracza na arenie międzynarodowej. Proces integracji Grupy FAMUR z Kopeksem zostanie przeprowadzony w tym roku. Formalne zakończenie integracji nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku, ale istotne efekty synergii powinny być widoczne już od początku 2018 roku. Transakcja nabycia przez FAMUR akcji Kopeksu otwiera nowy rozdział w historii polskich producentów maszyn górniczych, zastępując dotychczasową rywalizację pomiędzy krajowymi konkurentami szeroką współpracą. Planowana integracja kluczowych aktywów obu Grup pozwoli zdobyć pozycję lidera branży maszyn górniczych w Polsce, operującego w skali globalnej i mogącego konkurować ofertą, know-how i doświadczeniem z największymi światowymi graczami. Po transakcji zakupu nastąpi wydzielenie w ramach Grupy KOPEX części maszynowej oraz części usługowo-handlowej. Część maszynowa Kopeksu zostanie przejęta przez FAMUR, co wiązać się będzie z wydaniem nowych akcji FAMUR SA mniejszościowym akcjonariuszom KOPEX SA w zamian za akcje odpowiadające części maszynowej. W efekcie akcjonariusze mniejszościowi Kopeksu staną się posiadaczami około 3% podwyższonego kapitału FAMUR SA oraz pozostaną akcjonariuszami spółki notowanej na giełdzie, która pod docelowo zmienioną nazwą będzie kontynuować działalność handlową i usługową. – Na przestrzeni ostatnich miesięcy przygotowaliśmy plan integracji, uwzględniający wszelkie biznesowe, operacyjne i społeczne aspekty transakcji. Jestem przekonany, że jego skuteczne wdrożenie pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału obu Grup i zbudowanie polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym na całym świecie – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA

Kluczowe korzyści płynące z integracji Grupy FAMUR i Kopeksu:

  • wzmocnienie kompetencji inżynieryjnych i produkcyjnych w najważniejszych grupach produktowych,
  • uzupełnienie oferty i poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym w ramach realizacji strategii Go Global Grupy FAMUR,
  • osiągnięcie pozycji niekwestionowanego lidera w Polsce w segmencie górnictwa podziemnego (underground) i zbudowanie silnej pozycji rynkowej w regionie w segmencie odkrywkowym (surface),
  • utworzenie “narodowego czempiona”, posiadającego wszelkie kompetencje oraz wsparcie instytucji państwowych do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym w skali globalnej,
  • uzyskanie istotnych synergii – po połączeniu wzrost przychodów przy marżowości na poziomie osiąganej obecnie przez Grupę FAMUR.

Plan integracji

Plan integracji przewiduje włączenie do Grupy FAMUR aktywów “części maszynowej” Kopeksu. Integracja z Kopeksem pozwoli Grupie FAMUR skokowo zwiększyć skalę działalności, zwielokrotnić potencjał i przyspieszyć realizację strategii Go Global, w której głównym celem jest osiągnięcie w ciągu 5 lat połowy przychodów Grupy z rynków zagranicznych. Zakończenie integracji Famuru i Kopeksu, rozumiane jako uwolnienie pełnych efektów synergii, nastąpi do końca 2017 roku, a formalne zakończenie integracji nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku. Transakcja pozwoli w pełni wykorzystać szanse biznesowe w obliczu ożywienia w inwestycjach na rynku wydobywczym – zarówno na świecie, jak i w kraju. – Obserwujemy wyraźne sygnały ożywienia na rynku, co powinno korzystnie przełożyć się na skalę i wartość realizowanych przez Grupę FAMUR kontraktów. Ostatnio zdobyte kontrakty oraz bardzo dobre wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku potwierdzają powrót sprzyjających warunków biznesowych w naszej branży i pozwalają zdecydowanie bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówi Mirosław Bendzera.

Finansowa strona integracji

Transakcja przejęcia Kopex SA finansowana będzie z środków pozyskanych z podwyższenia kapitału FAMUR SA, które zakłada emisję akcji stanowiących do 15% w podwyższonym kapitale spółki. FAMUR zapłaci 204 mln zł za pakiet 65,8% akcji Kopeksu, co odpowiada cenie za jaką TDJ nabył akcje Kopeksu, powiększonej o koszty transakcyjne. Poza powyższą inwestycją środki z emisji przeznaczone zostaną na intensyfikację strategii Go Global (rozwój zagranicznych spółek serwisowych oraz działalności Grupy na rynkach międzynarodowych – ok. 60 mln zł) oraz refinansowanie pożyczki Kopeksu związanej z wcześniejszą spłatą części zadłużenia (ok. 38 mln zł). Około 100 mln zł zasili natomiast segment „surface” (górnictwo odkrywkowe i systemy transportowe) z przeznaczeniem m.in. na współfinansowanie dalszej konsolidacji (Fugo Sp. z o.o. i ZCP Famago Sp. z o.o. – ok. 70 mln zł) oraz inwestycje w automatyzację.

Globe icon PL Globe icon