INFORMACJA
Zarządu FAMUR S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych
Zarząd FAMUR S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oraz na podstawie oświadczenia Rady
Nadzorczej Emitenta, informuje, że:
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.