BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnoścspółka komandytowa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000729684,
REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi 10.037.500 . Biura BDO w Polsce: Katowice 40-007,
ul. Uniwersytecka 13, tel.:+48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl; Poznań 60-650,
ul. Piątkowska 165, tel.:+48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a, tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest conkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częśc
międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Famur S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
w której jednostką dominująca jest Famur S.A. (”Jednostka dominująca”) („Grupa”) zawierające
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowany
rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane
sprawozdanie ze zmian w kapitale asnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz informację dodatkową zawierają opis
przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające (skonsolidowane sprawozdanie
finansowe”).
Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień
31 grudnia 2021 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych
przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
11 kwietnia 2022 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” Dz.U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek z Grupy zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów
Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych
w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach
oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczace i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
2
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Do spraw tych odnieślmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na
te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze
spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Utrata wartości wartości firmy
Kluczowa sprawa badania
Zgodnie z regulacjami MSR 36 Utrata wartości aktywów Jednostka dominująca była zobowiązana do
przeprowadzenia corocznego testu na utratę wartości firmy.
Test na utratę wartości był kluczowym zagadnieniem badania ze względu na saldo wartości firmy
a także na szacunkowy charakter testu na utratę wartości firmy, który oparty jest na istotnych
założeniach i szacunkach sporządzonych przez Zarząd Jednostki dominującej takich jak przyszłe
przychody, koszty i przepływy pieniężne, średnioważony koszt kapitału („WACC”).
Jednostka dominująca wykazuje wartości firmy w wysokości 67 mln złotych, co stanowi 2,1% sumy
bilansowej i jest istotne dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W efekcie przeprowadzonego
testu na utratę wartości Spółka oraz Grupa utworzyły odpis aktualizujący wartość firmy o wartości
95 mln złotych.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Stosowane przez Jednostkę dominującą zasady rachunkowości w odniesieniu do szacunków przyjętych
w związku z przeprowadzeniem testu na utratę wartości oraz kluczowe założenia testu zostały
ujawnione w nocie 23. Zasad rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
W szczególności wykonaliśmy następujące procedury badania:
zapoznaliśmy się z zapisami polityki rachunkowości dotyczącymi alokacji wartości firmy do
ośrodków wypracowujących środki pieniężne oraz corocznego testowania na utratę wartości,
zweryfikowaliśmy, czy nastąpiły zmiany w sposobie podejścia do szacunków odpisów
aktualizujących wartości firmy w porównaniu z poprzednim rokiem,
zweryfikowaliśmy sporządzony test na utratę wartości segmentu Underground do którego
przypisana została pozostała wartość firmy, oceniając w sposób krytyczny proces przeprowadzenia
testu na utratę wartości, prawidłowość identyfikacji ośrodka generującego środki pieniężne,
kluczowe założenia testu, poprawność matematyczną testu, zastosowane stopy dyskonta oraz
analizę wrażliwości testu na kluczowe czynniki wejściowe modelu,
oceniliśmy poprawność oraz kompletność wymaganych ujawnień w sprawozdaniu finansowym,
oceniliśmy wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na szacunki wykonane na dzień bilansowy.