BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc spółka komandytowa, d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000729684,
REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi 10.037.500 . Biura BDO w Polsce: Katowice 40-007,
ul. Uniwersytecka 13, tel.:+48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl; Poznań 60-650,
ul. Piątkowska 165, tel.:+48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a, tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest conkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią
międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Famur S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Famur S.A. („Spółka”), które zawiera
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz rachunek zysków i strat,
sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie
z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz informację
dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejs oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” - tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
11 kwietnia 2022 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” Dz.U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych
dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi
wymogami etycznymi, które ma zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz
w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
2
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one
najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się
w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowalmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Utrata wartości wartości firmy
Kluczowa sprawa badania
Zgodnie z regulacjami MSR 36 Utrata wartości aktywów Spółka była zobowiązana do przeprowadzenia
corocznego testu na utratę wartości firmy.
Test na utratę wartości był kluczowym zagadnieniem badania ze względu na saldo wartości firmy
a także na szacunkowy charakter testu na utratę wartości firmy, który oparty jest na istotnych
założeniach i szacunkach sporządzonych przez Zarząd, spółki takich jak przyszłe przychody, koszty
i przepływy pieniężne, średnioważony koszt kapitału („WACC”).
Spółka wykazuje wartości firmy w wysokości 67 mln złotych, co stanowi 2,6% sumy bilansowej i jest
istotne dla jednostkowego sprawozdania finansowego. W efekcie przeprowadzonego testu na utratę
wartości Spółka oraz Grupa utworzyły odpis aktualizujący wartość firmy w wartości 95 mln złotych.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości w odniesieniu do szacunków przyjętych w związku
z przeprowadzeniem testu na utratę wartości oraz kluczowe założenia testu zostały ujawnione w nocie
21.1. Zasad rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
W szczególności wykonaliśmy następujące procedury badania:
zapoznaliśmy się z zapisami polityki rachunkowości dotyczącymi alokacji wartości firmy do
ośrodków wypracowujących środki pieniężne oraz corocznego testowania na utratę wartości,
zweryfikowaliśmy, czy nastąpiły zmiany w sposobie podejścia do szacunków odpisów
aktualizujących wartości firmy w porównaniu z poprzednim rokiem,
zweryfikowaliśmy sporządzony test na utratę wartości segmentu Underground do którego
przypisana została pozostała wartość firmy, oceniając w sposób krytyczny proces przeprowadzenia
testu na utratę wartości, prawidłowość identyfikacji ośrodka generującego środki pieniężne,
kluczowe założenia testu, poprawność matematyczną testu, zastosowane stopy dyskonta oraz
analizę wrażliwości testu na kluczowe czynniki wejściowe modelu,
oceniliśmy poprawność oraz kompletność wymaganych ujawnień w sprawozdaniu finansowym,
oceniliśmy wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na szacunki wykonane na dzień bilansowy.
3
Przychody z umów z Klientami
Kluczowa sprawa badania
Przychody ze sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. wyniosły 916 mln złotych.
Istotną częścią zrealizowanych przez Spółkę przychodów stanowiły przychody, które Spółka rozpoznała
w trakcie spełniania zobowiązania do wykonania świadczenia („kontrakty ugoterminowe”). Spółka
rozpoznała 275 mln złotych z tytułu kontraktów długoterminowych co stanowi 30,0% przychodów.
Do rozliczania kontraktów długoterminowych Spółka przyjmuje metodę stopnia zaawansowania
mierzonego jako proporcja kosztów poniesionych do dnia bilansowego w stosunku do szacowanych
kosztów łącznych.
Kwestia została uznana za kluczowy obszar badania z uwagi na istotną wartość przychodów
rozpoznawanych w trakcie spełniania zobowiązania do wykonania świadczenia oraz ze względu na
złożony charakter procesu wyceny oparty na istotnych szacunkach Zarządu.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Stosowana przez Spółkę polityka rachunkowości oraz kluczowe ujawnienia liczbowe dotyczące
zidentyfikowanej kluczowej sprawy badania w zakresie wyceny kontraktów długoterminowych zostały
ujawnione w nocie 11. Zasad rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
W szczególności wykonaliśmy następujące procedury badania:
zapoznaliśmy się z zapisami polityki rachunkowości dotyczącymi rozpoznawania przychodów;
wykonaliśmy procedury mające na celu zrozumienie i ocenę kontroli wewnętrznych, które Spółka
wdrożyła w odniesieniu do wyceny kontraktów długoterminowych;
w trakcie badania przeprowadziliśmy również poniżej wymienione procedury odnoszące się do
zidentyfikowanego ryzyka: