fbpx

FAMUR zwiększa zaangażowanie w Projekt Solartechnik

1 lipca 2022 roku podpisany został aneks do Umowy Inwestycyjnej zawartej z Panem Maciejem Marcjanikiem a FAMUR SA, na podstawie którego Grupa FAMUR nabędzie pakiet około 14% akcji w kapitale zakładowym Projekt Solartechnik SA (PST), stając się tym samym, w docelowej strukturze PST, ok. 52% akcjonariuszem. Wartość transakcji wynosi 117 mln zł.  Równocześnie zawarta została umowa objęcia akcji przez FAMUR SA.

Zwiększenie zaangażowania w PST to kolejny etap realizacji strategii Grupy FAMUR, która zakłada wejście w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Famur, od maja 2021 roku realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 roku ok. 70% przychodów ze źródeł nie związanych z węglem energetycznym.

– Konsekwentnie realizujemy strategię przekształcenia Grupy FAMUR w holding, który aktywnie wykorzystuje szanse wynikające z transformacji energetycznej Polski i globalnego trendu przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Od ponad roku budujemy silną pozycję Grupy w sektorze OZE angażując się w projekty z obszaru wielkoskalowej fotowoltaiki. Chcemy wykorzystać tendencje wzrostowe na rynku PV – poprzez umocnienie pozycji w kraju oraz rozwój projektów fotowoltaicznych na rynkach zagranicznych. Zawarta w czerwcu br. umowa sprzedaży pakietu 184MW projektów solarnych na rzecz Alternus Energy Group jest potwierdzeniem, że wspólnie z PST, konsekwentnie budujemy naszą pozycję rynkową. – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA. – Zwiększenie udziału w PST, w połączeniu z planowaną zmianą struktury organizacyjnej pozwoli nam na dalsze, efektywne i dynamiczne skalowanie biznesu w obszarze projektów solarnych – dodaje.

Efektem podpisanej umowy oraz przeprowadzenia, w dalszej kolejności, zmian w strukturze organizacyjnej PST, docelowy akcjonariat tej spółki przedstawia się następująco: FAMUR ok. 52%, TDJ S.A. ok. 13% oraz Pan Maciej Marcjanik z podmiotem powiązanym ok. 35%.

 Realizacja ambitnych założeń i bardzo duża dynamika wzrostu wymagają pracy nad ciągłym udoskonalaniem modelu biznesowego. Od ponad roku mocno rozwijamy działalność w Polsce i jednocześnie przygotowujemy się do ekspansji na rynkach zagranicznych. To kolejny krok w realizacji naszej strategii i przygotowanie grupy PST do dalszego dynamicznego skalowania biznesu – mówi Maciej Marcjanik, prezes zarządu i współwłaściciel Projekt Solartechnik.

Grupa FAMUR konsekwentnie buduje silną pozycję w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz innych perspektywicznych branżach wspierających zieloną transformację. Pierwszym krokiem wdrażania nowej strategii było zaangażowanie w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej, poprzez akwizycję spółki PST, zrealizowaną wspólnie z TDJ. Aktualnie w Grupie FAMUR skupione są projekty o łącznej mocy ok. 1,9 GW, w tym w trakcie budowy znajduje się 134 MW, a w przygotowaniu do realizacji kolejne 200 MW.

Globe icon PL Globe icon