Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Więcej

Nadrzędnym celem działalności FAMUR SA jest uzyskiwanie powtarzalnego dodatniego wyniku finansowego poprzez dostarczanie kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego spełniających wymagania Klienta, zapewniających wysoką wydajność wydobycia i bezpieczeństwo pracy użytkowników przy uwzględnieniu najwyższych standardów środowiskowych.

Zarząd FAMUR SA jako jednostki dominującej w GRUPIE Kapitałowej FAMUR zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN 45001:2018 oraz do doskonalenia wyników w obszarze BHP.

Jakość

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

 1. Odpowiedzialność każdego pracownika za jakość uzyskiwaną na stanowisku pracy.
 2. Współpracę ze wszystkimi dostawcami materiałów i usług zapewniającą utrzymanie wysokich standardów jakościowych w całym łańcuchu dostaw.
 3. Doskonałość operacyjną gwarantującą najwyższą efektywność w działaniu.
 4. Dbanie o wysoką jakość obsługi posprzedażowej oraz doskonalenie procesów serwisowania.
 5. Systematyczny wzrost udziału w sprzedaży na rynku globalnym przy zachowaniu pozycji lidera na rynku polskim i dywersyfikacji branżowej.
 6. Dbanie o środowisko pracy motywujące pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 7. Inwestowanie w rozwój nowych, innowacyjnych produktów i technologii, inteligentnych rozwiązań zapewniających efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność (Smart Technology).

BHP

Jednym z podstawowych celów GRUPY FAMUR jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, czemu dajemy wyraz w podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

 1. Dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Regularną ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Dbanie o podnoszenie poziomu świadomości i kwalifikacji pracowników tak, by byli oni świadomi swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Identyfikację i minimalizację zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących BHP.

Środowisko

W naszym działaniu kierujemy się dążeniem do minimalizowania znaczących wpływów na środowisko naturalne związanych z prowadzoną działalnością GRUPY FAMUR

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

 1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregację i przekazywanie do powtórnego wykorzystania.
 2. Wprowadzanie zmian do stosowanych technologii przyjaznych środowisku.
 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników poprzez kształtowanie zachowań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożeń dla środowiska.
 4. Racjonalne gospodarowanie mediami i zwiększenie efektowności energetycznej.
 5. Ograniczenie emisji.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i innych, odnoszących się m.in. do zagrożeń bhp i aspektów środowiskowych, mających zastosowanie w działalności FAMUR SA oraz zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony środowiska.

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników GRUPY FAMUR.


Prezes Zarządu FAMUR SA
Katowice, 27.01.2020 r.