Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Więcej

Nadrzędnym celem działalności GRUPY FAMUR  jest uzyskiwanie powtarzalnego dodatniego wyniku finansowego poprzez dostarczanie zaawansowanych technologicznie systemów eksploatacji złóż spełniających wymagania Klienta, zapewniających wysoką wydajność wydobycia i bezpieczeństwo pracy użytkowników.

Zarząd FAMUR SA jako jednostki dominującej w GRUPIE Kapitałowej FAMUR zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 oraz do doskonalenia wyników w obszarze BHP.

Jakość

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

 1. Odpowiedzialność każdego pracownika za jakość uzyskiwaną na stanowisku pracy
 2. Współpracę ze wszystkimi dostawcami materiałów i usług zapewniającą utrzymanie wysokich standardów jakościowych w całym łańcuchu dostaw
 3. Doskonalenie i optymalizację procesów produkcyjnych poprzez ustawiczną eliminację braków i błędów we wszystkich etapach realizacji wyrobu
 4. Dbanie o wysoką jakość obsługi posprzedażowej oraz doskonalenie procesów serwisowania
 5. Systematyczny wzrost udziału w sprzedaży na rynku globalnym
 6. Dbanie o środowisko pracy motywujące pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 7. Inwestowanie w rozwój nowych, innowacyjnych produktów i technologii

BHP

Jednym z podstawowych celów GRUPY FAMUR jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, czemu dajemy wyraz w podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

 1. Dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Regularną ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Dbanie o podnoszenie poziomu świadomości i kwalifikacji pracowników tak, by byli oni świadomi swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Identyfikację i minimalizację zagrożeń i związanych z nimi ryzykiem zawodowym

Środowisko

W naszym działaniu kierujemy się dążeniem do minimalizowania znaczących wpływów na środowisko naturalne związanych z prowadzoną działalnością GRUPY FAMUR

Realizację powyższej polityki chcemy osiągnąć poprzez:

 1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregację i przekazywanie do powtórnego wykorzystania
 2. Wprowadzanie zmian do stosowanych technologii przyjaznych środowisku
 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników poprzez kształtowanie zachowań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożeń dla środowiska
 4. Racjonalne gospodarowanie mediami energetycznymi

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i innych, odnoszących się m.in. do zagrożeń bhp i aspektów środowiskowych, mających zastosowanie w działalności GRUPY FAMUR oraz zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom.

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników GRUPY FAMUR.


Prezes Zarządu FAMUR SA
Katowice, 20.02.2017 r.