fbpx

Grupa FAMUR osiągnęła 521 mln zł przychodów w drugim kwartale 2019

Przychody Grupy osiągnęły w pierwszym półroczu 2019 roku 994 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (1 064 mln zł). Zróżnicowany mix produktowo-usługowy wpływający na wielkość przychodów w połączeniu z doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz dbałością o efektywność kosztową pozwolił na poprawę rentowności raportowanych wyników.

W pierwszym półroczu 2019 sprzedaż na rynku krajowym wygenerowała 66,7% a eksportowa 33,3% przychodów Grupy FAMUR. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej uległy wyraźnej poprawie i wyniosły w pierwszym półroczu 2019 roku 389 mln zł wobec 107 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik zadłużenia, rozumiany jako dług netto uwzględniając wypłaconą dywidendę w lipcu do EBITDA za okres 12 miesięcy zakończonych 30.06.2019, kształtował się na poziomie 0,2. Zysk netto związany z core business w pierwszym półroczu 2019 wyniósł 143 mln zł. – Profil działalności Grupy FAMUR cechuje zróżnicowana dynamika sprzedaży w poszczególnych kwartałach wprost zależna od cyklu produkcyjnego poszczególnych kontraktów. Stąd, pomimo nieznacznego spadku przychodów w pierwszym półroczu 2019 roku, wolumen zawartych od początku roku umów, których realizacja przypada na drugie półrocze 2019, wskazuje, iż kolejne kwartały powinny charakteryzować się stabilną dynamiką przychodów. Równolegle FAMUR konsekwentnie wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe intensyfikując aktywność w obszarze sprzedażowym, doskonaląc model operacyjny i efektywność kosztową, co przekłada się na poprawę rentowności oraz poziom zysku. mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA. Największy wpływ na wyniki osiągane przez Famur ma segment Underground. Odpowiadał on za 67,2% ogółu przychodów wygenerowanych w pierwszym półroczu 2019 roku, czyli 668 mln zł. Segment zanotował spadek przychodów o 7,4% względem analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast poprawie uległa marżowość i wyniosła 28,9% w pierwszym półroczu 2019 roku (vs. 13,3% w pierwszym półroczu 2018 roku). Wyższa rentowność jest efektem poprawy efektywności operacyjnej Grupy FAMUR, sprzedaży aftermarketowej oraz korzystniejszego mixu realizowanych kontraktów i sprzyjającego otoczenia rynkowego. Obecne półrocze było również pierwszym, w którym rozliczono częściowe przychody z kontraktów na rynku chińskim i kanadyjskim. Segment Surface, drugi najistotniejszy w Grupie osiągnął 145 mln zł sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 roku, co stanowi 14,6% ogółu przychodów. Marża na sprzedaży zanotowała spadek z 0,3% w pierwszym półroczu 2018 roku do -2,0% w pierwszym półroczu roku bieżącego, który jest wynikiem końcowej fazy realizacji długoterminowych kontraktów, ofertowanych na podstawie bazy kosztowej sprzed silnych jej wzrostów w drugiej połowie 2017 roku i na początku 2018. Z kolei segment Elektryka osiągnął przychody na poziomie 64 mln zł, co jest efektem realizacji większej ilości zamówień w branży sprzedaży systemów informatycznych i automatyki, aparatury przeciwwybuchowej i urządzeń metanometrycznych, realizując 14,3% marży na sprzedaży. Ostatni segment, Usług Górniczych zanotował przychody w wysokości 117 mln zł. – Eksport Grupy przekroczył w pierwszej połowie roku poziom 33% przychodów ogółem, co wpisuje się w  cele nowej strategii rozwoju, w ramach której sprzedaż zagraniczna stanowić ma 50% przychodów do 2023 roku. Utrzymujemy w ryzach wskaźniki zadłużenia, zachowujemy wysoką płynność finansową, nawet pomimo wypłaty dywidendy na poziomie 305 mln zł. Dbamy o efektywność operacyjną i kosztową dzięki wprowadzeniu programu ciągłego doskonalenia operacyjnego. Kontynuujemy proces dezinwestycji majątku nieoperacyjnego poprzez sprzedaż udziałów w spółce celowej De Estate sp. z o.o., by móc jeszcze intensywniej skupić się na core business, intensyfikując działania na rynkach zagranicznych i budując obecność w segmencie Hard Rock Miningu. – dodaje Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA. Wśród rynków zagranicznych, największą sprzedaż FAMUR osiągnął w Rosji i krajach WNP, które zapewniły 20,3% ogółu przychodów oraz krajach UE, których udział w strukturze sprzedaży wyniósł 9,1%.

Globe icon PL Globe icon